Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νομοθεσία

Ο κανονισμός REACH αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Ο κανονισμός CLP εξασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών κοινοποιούνται με σαφήνεια στους εργαζομένους και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα ορίζει τη νομοθεσία που εξετάζει τον αντίκτυπο της ακατάλληλης διαχείρισης των αποβλήτων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στη δημιουργία απορριμμάτων.

Σκοπός του κανονισμού για τα βιοκτόνα (BPR) είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Ο κανονισμός σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (κανονισμός PIC) ρυθμίζει την εισαγωγή και την εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων και προβλέπει υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν τα συγκεκριμένα χημικά προϊόντα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Categories Display


Route: .live1