Νομοθεσία

Νομοθεσία

Ο κανονισμός REACH αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Ο κανονισμός CLP εξασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών κοινοποιούνται με σαφήνεια στους εργαζομένους και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από την παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων που είναι καίριας σημασίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Σκοπός του κανονισμού για τα βιοκτόνα (BPR) είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο κανονισμός POP  απαγορεύει ή περιορίζει αυστηρά την παραγωγή και τη χρήση έμμονων οργανικών ρύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κανονισμός σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (κανονισμός PIC) ρυθμίζει την εισαγωγή και την εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων και προβλέπει υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν τα συγκεκριμένα χημικά προϊόντα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Η αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του μολυσμένου πόσιμου νερού και στη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε πόσιμο νερό.

EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.