Μεταβατικά μέτρα

Αιτήματα περαιτέρω πληροφοριών για υπάρχουσες ουσίες – Άρθρο 136 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού REACH

Οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς πρέπει να υποβάλλουν πρόσθετες πληροφορίες για ορισμένες ουσίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93. Το άρθρο 136 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού REACH ορίζει μεταβατικά μέτρα σχετικά με τα εν λόγω αιτήματα.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται και για την ενημέρωση του ECHA σχετικά με τυχόν απαιτούμενες ενέργειες παρακολούθησης (άρθρο 46 παράγραφος 3 και άρθρο 48 του κανονισμού REACH).

Συνολικά 29 υπάρχουσες ουσίες επηρεάζονται από τις μεταβατικές διατάξεις (οι ενώσεις νικελίου λογίζονται ως μία ενιαία εγγραφή). Οι ζητούμενες πληροφορίες καθορίζονται στους κανονισμούς (EΚ) αριθ. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 και 2592/2001.

Για τις 16 ουσίες που παρατίθενται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 465/2008 και οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH, ο ECHA έχει προσδιορίσει και ορίσει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που θα εκτελέσουν τα καθήκοντα αξιολόγησης.

Περισσότερα

Μεταβατικές εκθέσεις σύμφωνα με το παράρτημα XV για υπάρχουσες ουσίες προτεραιότητας που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 793/93 – άρθρο 136 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υποβάλει στον ECHA μεταβατικές εκθέσεις σύμφωνα με το παράρτημα XV. Οι εν λόγω εκθέσεις περιέχουν περαιτέρω πληροφορίες κινδύνου και επικινδυνότητας, καθώς και πιθανές επιλογές διαχείρισης κινδύνων για τις αποκαλούμενες υπάρχουσες ουσίες, οι οποίες έγιναν δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93.

Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν μεταβατικές εκθέσεις κατά την περίοδο 1 Ιουνίου - 1 Δεκεμβρίου 2008 για ουσίες για τις οποίες η αξιολόγηση κινδύνου, η ανάπτυξη στρατηγικής για τον περιορισμό των κινδύνων ή οι σχετικές συζητήσεις δεν ολοκληρώθηκαν έως την 1η Ιουνίου 2008.

Περισσότερα

Προαιρετικές αξιολογήσεις κινδύνου

Το 2000 η βιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα αξιολογούσε προαιρετικά ορισμένες ενώσεις χαλκού και μολύβδου σύμφωνα με τους μηχανισμούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφώνησαν με αυτήν την πρωτοβουλία στην 11η κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου το 2001.

Περισσότερα