Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Τα δεδομένα προέρχονται από φακέλους καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στον ECHA κατά την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας επικαιροποίησης. Η συνολική ποσοτική κατηγορία προκύπτει από όλους τους φακέλους με δύο εξαιρέσεις: τις ποσοτικές κατηγορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή διαφορετικού χημικού προϊόντος. Η συνολική ποσοτική κατηγορία που δημοσιεύεται δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκη στην (στις) καταχωρισμένη(-ες) ποσοτική(-ές) κατηγορία(-ίες).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις χημικές ιδιότητες καταχωρισμένων ουσιών μέσω του eChemPortal

Last updated 22 Ιανουαρίου 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trimethyl phosphate
208-144-8 512-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl orthobenzoate
211-897-5 707-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl citrate
216-449-2 1587-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
219-547-3 2459-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyvinylsilane
220-449-8 2768-02-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxysilane
219-637-2 2487-90-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxyphenylsilane
221-066-9 2996-92-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctadecylsilane
221-339-2 3069-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
288-657-1 85857-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
242-272-5 18395-30-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimetazidine
225-690-2 5011-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimebutine
254-309-2 39133-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimanganese tetraoxide
215-266-5 1317-35-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimanganese bis(orthophosphate)
237-997-9 14154-09-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium dicitrate
222-093-9 3344-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium bis(orthophosphate)
231-824-0 7757-87-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIMA
442-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium, 7-amino-2-[4-(3,5-dicarbonylphenylazo)-2,5-di(2-hydroxyethoxy)phenylazo] -1-hydroxy-3-napthalenesulfonate
432-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilithium nitride
247-475-2 26134-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium hexafluoroaluminate
237-509-4 13821-20-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium bis(4-((4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))chromate(3-)
414-290-5 149564-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
403-650-7 117409-78-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilead dioxide phosphonate
235-252-2 12141-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl phosphite
278-758-9 77745-66-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
276-594-2 72361-35-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1