Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Τα δεδομένα προέρχονται από φακέλους καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στον ECHA κατά την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας επικαιροποίησης. Η συνολική ποσοτική κατηγορία προκύπτει από όλους τους φακέλους με δύο εξαιρέσεις: τις ποσοτικές κατηγορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή διαφορετικού χημικού προϊόντος. Η συνολική ποσοτική κατηγορία που δημοσιεύεται δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκη στην (στις) καταχωρισμένη(-ες) ποσοτική(-ές) κατηγορία(-ίες).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις χημικές ιδιότητες καταχωρισμένων ουσιών μέσω του eChemPortal

Last updated 14 Δεκεμβρίου 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
UETR1
420-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR 9
421-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB-101528-1
436-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB 38757
439-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ucb 22060
446-640-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER N
420-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER (STRIPPED)
414-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-706
443-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-705
443-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-704
416-400-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-130
400-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
U-CAT 5002
441-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tyrosine, N-carboxy-, N-benzyl methyl ester, L- (8CI)
603-895-1 13512-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tyrosine, N-(aminocarbonyl)-3-methoxy-O,α-dimethyl-
608-271-2 28861-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tyrosine
200-460-4 60-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
TW-257
434-150-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Turpentine, oil
Any of the volatile predominately terpenic fractions or distillates resulting from the solvent extraction of, gum collection from, or pulping of softwoods. Composed primarily of the C10H16 terpene hydrocarbons: α-pinene, β-pinene, limonene, 3-carene, camphene. May contain other acyclic, monocyclic, or bicyclic terpenes, oxygenated terpenes, and anethole. Exact composition varies with refining methods and the age, location, and species of the softwood source.
232-350-7 8006-64-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tungsten zirconium oxide
825-760-8 39290-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten trioxide
215-231-4 1314-35-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten oxide
254-413-8 39318-18-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexafluoride
232-029-1 7783-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexachloride
236-293-9 13283-01-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disulphide
235-243-3 12138-09-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disilicide
234-909-0 12039-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten dioxide
234-842-7 12036-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten carbide
235-123-0 12070-12-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tungsten
231-143-9 7440-33-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-κO:κO:κO:κO':κO':κO':κO'':κO'':κO'':κO''':κO''':κO''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:?)
603-020-3 12501-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TTP CYAN 1
405-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TSE-5 HCl
456-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trypsin
232-650-8 9002-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TROYSOL LAC
452-570-9 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Troclosene sodium
220-767-7 2893-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tri{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]oxy}(vinyl)silane
701-301-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium trimetaphosphate
232-088-3 7785-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate]
279-091-6 79135-90-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2