Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Τα δεδομένα προέρχονται από φακέλους καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στον ECHA κατά την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας επικαιροποίησης. Η συνολική ποσοτική κατηγορία προκύπτει από όλους τους φακέλους με δύο εξαιρέσεις: τις ποσοτικές κατηγορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή διαφορετικού χημικού προϊόντος. Η συνολική ποσοτική κατηγορία που δημοσιεύεται δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκη στην (στις) καταχωρισμένη(-ες) ποσοτική(-ές) κατηγορία(-ίες).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις χημικές ιδιότητες καταχωρισμένων ουσιών μέσω του eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 Οκτωβρίου 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
ε-Caprolactone, oligomers, esters with acrylic acid and 2,2,2',2'-tetrakis (hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
500-276-7 89800-10-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol
500-099-5 37625-56-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with 2,2'-oxydiethanol
500-092-7 36890-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-caprolactam
203-313-2 105-60-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
γ-methylaziridine-1-propylamine
278-047-3 74993-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
γ-cyclodextrine methyl esters
418-710-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
β-D-glucose pentaacetate
210-074-8 604-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-D-Glucopyranose, 4,6-O-ethylidene-1-O-(trimethylsilyl)-, bis(dichloroacetate)
604-683-1 149312-24-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-D-glucopyranose, 1,6-anhydro-2-azido-2-deoxy-4-O-(6-methyl-2,3-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranuronosyl)-3-acetate
433-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-cyclodextrine methyl ethers
411-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-chloropropiophenone
213-317-6 936-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-chlorophenetole
210-757-0 622-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-coco alkyl derivs.
284-219-9 84812-94-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-C8-18-alkyl derivs., monopotassium salts
290-475-2 90170-42-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-methyl-, ethyl ester
613-167-5 6315-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, N-coco acyl derivs., disodium salts
270-131-8 68411-57-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol
254-272-2 39068-94-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β,β-carotene
230-636-6 7235-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-al
229-846-0 6784-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butanol
276-333-2 72089-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-γ-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-tocopheryl hydrogen succinate
224-403-8 4345-03-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-tocopherol
200-412-2 59-02-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetonitrile
225-677-1 5005-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetamide
230-663-3 7251-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetic acid
243-020-7 19395-41-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetamide
243-019-1 19395-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylbenzeneacetyl chloride
217-493-5 1871-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-methylenebenzyl acetate
218-620-7 2206-94-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexylmethyl acetate
236-798-4 13487-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexanepropanol
234-091-5 10528-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol
243-110-6 19490-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-methyl-1H-imidazole-1-ethanol
253-668-2 37788-55-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
214-881-6 1205-17-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2