Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βάση δεδομένων του ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης

Βάση δεδομένων του ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης

Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης σχετικά με τις κοινοποιημένες και καταχωρισμένες ουσίες που υποβλήθηκαν από παρασκευαστές και εισαγωγείς. Περιλαμβάνεται επίσης ο κατάλογος των εναρμονισμένων ταξινομήσεων. Η βάση δεδομένων ανανεώνεται τακτικά με νέες και επικαιροποιημένες κοινοποιήσεις. Ωστόσο, οι επικαιροποιημένες κοινοποιήσεις δεν φέρουν ειδική ένδειξη, επειδή οι κοινοποιήσεις που έχουν ταξινομηθεί με τον ίδιο τρόπο προβάλλονται ως συγκεντρωτικές εγγραφές.

Οι ταξινομήσεις που προέρχονται από κοινή υποβολή κατά τη διαδικασία καταχώρισης REACH φέρουν την ανάλογη ένδειξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ουσίες, μπορείτε να ανατρέξετε και στη βάση δεδομένων για τις καταχωρισμένες ουσίες.

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο επισήμανσης και ταξινόμησης μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
potassium ethanolate
potassium ethoxide
603-041-00-8
213-029-0 917-58-8
Self-heat. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details
zinc oxide
030-013-00-7
215-222-5 1314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
imazalil sulphate (ISO) powder
1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
imazalil sulphate (ISO), aqueous solution
613-043-00-0; 613-043-01-8
261-351-5 58594-72-2
Multiple harmonised classifications
View details
cobalt dinitrate
027-009-00-2
233-402-1 10141-05-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
ethylbenzene
601-023-00-4
202-849-4 100-41-4
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
coumaphos (ISO)
O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
015-038-00-3
200-285-3 56-72-4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
diethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate
607-671-00-4
417-310-0 72903-27-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
N-methyl-p-toluidine
612-055-00-3
210-769-6 623-08-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
2-methyl-m-phenylenediamine
2,6-toluenediamine
612-111-00-7
212-513-9 823-40-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
cyclohexanone
606-010-00-7
203-631-1 108-94-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
608-038-00-5
422-580-8 75490-39-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
diuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
006-015-00-9
206-354-4 330-54-1
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 44742
603-169-00-4
415-550-0 109887-53-8
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off
Refinery gas
[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-158-00-8
272-874-3 68919-02-8
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
613-245-00-9
428-100-3 94239-04-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
Substance obtained as a powdery cathodic precipitate during the electrolytic decoppering stage of copper refining electrolysis. Consists primarily of copper with antimony, arsenic, lead and nickel in metallic form as well as oxides and sulfates.
028-015-00-8
305-433-1 94551-87-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
prochloraz (ISO)
N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide
613-128-00-2
266-994-5 67747-09-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
pethoxamide (ISO)
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide
616-145-00-3
600-765-6 106700-29-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
015-036-00-2
218-276-8 2104-64-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
crimidine (ISO)
2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine
613-004-00-8
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
4-phenylbut-1-ene
601-051-00-7
405-980-7 768-56-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
2,5-dimethylhexane
601-009-00-8
209-745-8 592-13-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
tebuconazole (ISO)
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
603-197-00-7
403-640-2 107534-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
phenol
carbolic acid
monohydroxybenzene
phenylalcohol
604-001-00-2
203-632-7 108-95-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
Muta. 2
STOT RE 2
GHS05 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.]
A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.
649-157-00-2
272-873-8 68919-01-7
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
6-hydroxyindole
613-218-00-1
417-020-4 2380-86-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid
607-540-00-1
420-240-3 162515-68-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
006-037-00-9
220-113-0 2631-37-0
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
paraquat dimethylsulfate
1,1-dimethyl-4,4'-bipyridinium dimethyl sulphate
613-090-00-7
218-196-3 2074-50-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
602-102-00-6
430-250-1 406-58-6
Flam. Liq. 2
GHS02
Harmonised C&L View details
Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-160-00-9
272-876-4 68919-04-0
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
650-043-00-X
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
015-108-00-3
218-277-3 2104-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
sodium dichromate
024-004-00-7
234-190-3 10588-01-9
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
006-053-00-6
220-114-6 2631-40-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole
613-201-00-9
422-390-5 143322-57-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
methylethylketone peroxide trimer
617-021-00-1
429-320-2 24748-23-0
Org. Perox. B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Asp. Tox. 1
GHS01 GHS02 GHS07
GHS08
Harmonised C&L View details
2-chloropentane
602-022-00-1
210-885-7 625-29-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
formic acid, copper nickel salt
028-021-00-0
268-755-0 68134-59-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
3-aminobenzylamine
612-180-00-3
412-230-2 4403-70-7
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off
Refinery gas
[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.]
A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.
649-159-00-3
272-875-9 68919-03-9
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
617-006-00-X
201-279-3 80-43-3
Org. Perox. F
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
Repr. 1B
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
AMBER CORE
603-154-00-2
412-300-2 139504-68-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
phenylhydrazinium sulphate (2:1)
612-023-00-9
257-622-2 52033-74-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
3,6,9-triazaundecamethylenediamine
tetraethylenepentamine
612-060-00-0
203-986-2 112-57-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
reaction product of: C.I. Leuco Sulfur Black 1 with (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
611-139-00-7
424-510-1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
cinmethylin (ISO)
exo-(±)-1-methyl-2-(2-methylbenzyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.2.1)heptane
603-093-00-1
402-410-9 87818-31-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
607-435-00-0
416-810-6 111969-64-3
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
606-140-00-4
444-860-9 474510-57-1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2,6-diamino-3,5-diethyltoluene
4,6-diethyl-2-methyl-1,3-benzenediamine
612-130-00-0
218-255-3 2095-01-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2