Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βάση δεδομένων του ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης

Βάση δεδομένων του ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης

Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης σχετικά με τις κοινοποιημένες και καταχωρισμένες ουσίες που υποβλήθηκαν από παρασκευαστές και εισαγωγείς. Περιλαμβάνεται επίσης ο κατάλογος των εναρμονισμένων ταξινομήσεων. Η βάση δεδομένων ανανεώνεται τακτικά με νέες και επικαιροποιημένες κοινοποιήσεις. Ωστόσο, οι επικαιροποιημένες κοινοποιήσεις δεν φέρουν ειδική ένδειξη, επειδή οι κοινοποιήσεις που έχουν ταξινομηθεί με τον ίδιο τρόπο προβάλλονται ως συγκεντρωτικές εγγραφές.

Οι ταξινομήσεις που προέρχονται από κοινή υποβολή κατά τη διαδικασία καταχώρισης REACH φέρουν την ανάλογη ένδειξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ουσίες, μπορείτε να ανατρέξετε και στη βάση δεδομένων για τις καταχωρισμένες ουσίες.

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο επισήμανσης και ταξινόμησης μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
potassium ethanolate
potassium ethoxide
603-041-00-8
213-029-0 917-58-8
Self-heat. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized light
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150 °C to 290 °C (302 °F to 554 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).
649-421-00-7
265-132-5 64742-31-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
zinc oxide
030-013-00-7
215-222-5 1314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-458-00-9
265-098-1 64741-97-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Gasoline, natural
Low boiling point naphtha
[A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).]
A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).
649-261-00-8
232-349-1 8006-61-9
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
imazalil sulphate (ISO) powder
1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
imazalil sulphate (ISO), aqueous solution
613-043-00-0; 613-043-01-8
261-351-5 58594-72-2
Multiple harmonised classifications
View details
cobalt dinitrate
027-009-00-2
233-402-1 10141-05-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
ethylbenzene
601-023-00-4
202-849-4 100-41-4
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Distillates (coal tar), light oils, acid exts.; Light Oil Extract Residues, high boiling
[This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).]
This oil is a complex mixture of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m-, and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).
648-022-00-5
292-609-5 90640-87-2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
coumaphos (ISO)
O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
015-038-00-3
200-285-3 56-72-4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
diethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate
607-671-00-4
417-310-0 72903-27-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produced a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40 °C (104 °F.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40°C (104°F).
649-528-00-9
309-875-6 101316-70-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
607-445-00-5
420-960-8 77214-82-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
1,2-diacetoxybut-3-ene
601-068-00-X
421-720-5 18085-02-4
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzenesulfonate
607-627-00-4
416-360-0 162221-28-5
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
N-methyl-p-toluidine
612-055-00-3
210-769-6 623-08-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
2-methyl-m-phenylenediamine
2,6-toluenediamine
612-111-00-7
212-513-9 823-40-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
cyclohexanone
606-010-00-7
203-631-1 108-94-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
608-038-00-5
422-580-8 75490-39-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
diuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
006-015-00-9
206-354-4 330-54-1
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 44742
603-169-00-4
415-550-0 109887-53-8
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off
Refinery gas
[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-158-00-8
272-874-3 68919-02-8
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
2-chlorobenzaldehyde
o-chlorobenzaldehyde
605-011-00-X
201-956-3 89-98-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Harmonised C&L View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
022-005-00-7
419-840-8 169104-71-6
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02 GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
613-245-00-9
428-100-3 94239-04-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
Substance obtained as a powdery cathodic precipitate during the electrolytic decoppering stage of copper refining electrolysis. Consists primarily of copper with antimony, arsenic, lead and nickel in metallic form as well as oxides and sulfates.
028-015-00-8
305-433-1 94551-87-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
607-199-00-9
213-853-0 1034-01-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
prochloraz (ISO)
N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide
613-128-00-2
266-994-5 67747-09-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
triethyl phosphate
015-013-00-7
201-114-5 78-40-0
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
methyl-3-methoxyacrylate
BETA-METHOXYACRYLSÄURE METHYLESTER
607-363-00-X
412-900-4 5788-17-0
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
pethoxamide (ISO)
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide
616-145-00-3
600-765-6 106700-29-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
015-036-00-2
218-276-8 2104-64-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
crimidine (ISO)
2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine
613-004-00-8
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C >25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100 °C (212 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100°C (212°F).
649-527-00-3
309-874-0 101316-69-2
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
606-068-00-3
415-770-7 1638-05-7
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
4-phenylbut-1-ene
601-051-00-7
405-980-7 768-56-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt a 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-457-00-3
265-097-6 64741-96-4
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2,5-dimethylhexane
601-009-00-8
209-745-8 592-13-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
tebuconazole (ISO)
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
603-197-00-7
403-640-2 107534-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
phenol
carbolic acid
monohydroxybenzene
phenylalcohol
604-001-00-2
203-632-7 108-95-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
Muta. 2
STOT RE 2
GHS05 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.]
A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.
649-157-00-2
272-873-8 68919-01-7
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
6-hydroxyindole
613-218-00-1
417-020-4 2380-86-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid
607-540-00-1
420-240-3 162515-68-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Gas oils, hydrotreated
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330 °C to 340 °C (626 °F to 644 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330°C to 340°C (626°F to 644°F).
649-238-00-2
308-128-1 97862-78-7
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Gasoline
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).]
A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).
649-378-00-4
289-220-8 86290-81-5
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
006-037-00-9
220-113-0 2631-37-0
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
paraquat dimethylsulfate
1,1-dimethyl-4,4'-bipyridinium dimethyl sulphate
613-090-00-7
218-196-3 2074-50-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized middle
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205 °C to 345 °C (401 °F to 653 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).
649-219-00-9
265-130-4 64742-30-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
DEGHE
diethylene glycol monohexyl ether
3,6-dioxa-1-dodecanol
hexyl carbitol
3,6-dioxadodecan-1-ol
603-175-00-7
203-988-3 112-59-4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
602-102-00-6
430-250-1 406-58-6
Flam. Liq. 2
GHS02
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1