Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληροφορίες σχετικά με ουσίες που περιέχονται σε αντικείμενα και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών

Πληροφορίες σχετικά με ουσίες που περιέχονται σε αντικείμενα και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών

This information provides examples of articles containing Substances of Very High Concern (SVHCs) that are included in the Candidate List, which are available for consumer use on the EU market. The data is based both on the notifications that companies have submitted to ECHA as well as on the information contained in the registration dossiers.

 

 

This information will be updated approximately every six months. It contains non-confidential information from notifications. Additional non-confidential data from the registration dossiers can be found in the registered substances database.

Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 129
Lead 231-100-4 7439-92-1 111
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified: Alpha-hexabromocyclododecane, Beta-hexabromocyclododecane Gamma-hexabromocyclododecane
247-148-4
221-695-9
25637-99-4
3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
37
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight - - 27
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 21
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 19
Boric acid
233-139-2
234-343-4
10043-35-3
11113-50-1
16
Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C`-azodi(formamide)) (ADCA) 204-650-8 123-77-3 14
Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4
1303-96-4
1330-43-4
12179-04-3
10
1-Methyl-2-pyrrolidone 212-828-1 872-50-4 9
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 7
Lead titanium zirconium oxide 235-727-4 12626-81-2 7
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) 247-384-8 25973-55-1 6
Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE) 214-604-9 1163-19-5 5
Orange lead (lead tetroxide) 215-235-6 1314-41-6 5
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof] - - 5
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 4
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85-8 4
4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) 201-245-8 80-05-7 3
Pitch, coal tar, high temp. 266-028-2 65996-93-2 3
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 2
Tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5 115-96-8 2
N,N-dimethylacetamide 204-826-4 127-19-5 2
Lead monoxide (lead oxide) 215-267-0 1317-36-8 2
Cadmium 231-152-8 7440-43-9 2
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight - - 2
Imidazolidine-2-thione,(2-imidazoline-2-thiol) 202-506-9 96-45-7 2
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 203-794-9 110-71-4 2
2,4-Dinitrotoluene 204-450-0 121-14-2 2
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 2
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 287-476-5 85535-84-8 2
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) - - 1
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 209-136-7 556-67-2 1
1,3-propanesultone 214-317-9 1120-71-4 1
Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 1
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) 239-622-4 15571-58-1 1
Cadmium hydroxide 244-168-5 21041-95-2 1
Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 1
Terphenyl, hydrogenated 262-967-7 61788-32-7 1
Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) - - 1
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 1
Dicyclohexyl phthalate (DCHP) 201-545-9 84-61-7 1
2-Ethoxyethyl acetate 203-839-2 111-15-9 1
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 205-426-2 140-66-9 1
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 1
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) 223-383-8 3864-99-1 1
Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] [The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [1] are covered by this entry]
247-094-1
243-072-0
256-356-4
260-566-1
25550-51-0
19438-60-9
48122-14-1
57110-29-9
1
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) - - 0
Cobalt(II) diacetate 200-755-8 71-48-7 0
Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 0



The table contains substances that were included in the Candidate List on 16 July 2019 and earlier. The data is based on notifications and registrations received before 26 October 2019.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2