Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βιοκτόνες δραστικές ουσίες

Βιοκτόνες δραστικές ουσίες

Ο κατάλογος περιέχει τις ουσίες που έχουν εγκριθεί όπως προβλέπει η οδηγία 98/8/ΕΚ (οδηγία περί βιοκτόνων) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 (κανονισμός για τα βιοκτόνα). Για κάθε ουσία, παρέχεται μια σύντομη περίληψη και σύνδεσμοι προς την έκθεση αξιολόγησης και άλλα δεδομένα.
 
Όταν εγκρίνεται μια βιοκτόνος δραστική ουσία, ο ECHA υποχρεούται να καταστήσει διαθέσιμα ορισμένα μη εμπιστευτικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης έγκρισης. Επισημαίνεται ότι ο ECHA δεν προβαίνει σε επαλήθευση των πληροφοριών πριν από την ανακοίνωσή τους.
 
Ο αριθμός των ουσιών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και τα δεδομένα που δημοσιεύονται ανά ουσία, θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου καθώς εγκρίνονται περισσότερες ουσίες και οι εταιρείες  υποβάλλουν περισσότερα δεδομένα στον ECHA.
 

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα δραστικής ουσίας που υπάρχουν διαθέσιμα  στον παρακάτω σύνδεσμο αποτελούν τα επίσημα σύνολα δεδομένων στα οποία βασίζονται οι εκθέσεις έγκρισης. Τα δεδομένα τρίτων μερών σχετικά με δραστικές ουσίες δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, προβλέπεται όμως πως θα δημοσιευθούν στο μέλλον.

 

 

Last updated 12-Νοεμβρίου-2018. Database contains 749 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1