Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Ένθετες εφαρμογές

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles (products) in SCIP database

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Για τη χρήση αυτών των πληροφοριών χρειάζεται ενδεχομένως άδεια από τους κατόχους τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

tab info on chem

 

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMRD - Chemical Agents Directive and Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence