Καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει όλα τα έγγραφα καθοδήγησης που είναι ή θα είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοθέση. Τα έγγραφα αυτά συντάχθηκαν με τη συνδρομή πολλών παραγόντων (βιομηχανία, κράτη μέλη και ΜΚΟ) στο πλαίσιο σχεδίων υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Τα έγγραφα αυτά αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού REACH περιγράφοντας ορθές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

Μερικά από τα έγγραφα αυτά έχουν μεταφραστεί ή πρόκειται να μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Πρόσβαση στις μεταφράσεις μπορείτε να αποκτήσετε από αυτήν την ιστοσελίδα: χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στην άνω δεξιά γωνία της σελίδας.

Καθοδήγηση για την εκπόνηση ενός φακέλου του παραρτήματος XV σχετικά με τον προσδιορισμό ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές (αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή ο Οργανισμός) μπορούν να εκπονούν φακέλους του παραρτήματος XV για τον προσδιορισμό μιας ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία.
 
τηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF [EN] (12/02/2014)
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ( SR & D ) και έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD)

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD)
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις ειδικές διατάξεις του κανονισμού REACH για ουσίες που παράγονται, εισάγονται ή χρησιμοποιούνται για την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD).
 
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (Ανανεώθηκε  28/11/2017 )
Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF  (21/11/2017)
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την έκθεσης χημικής ασφάλειας
Όνομα αναφοράς:
IR&CSA Guidance
Περιγραφή:
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι απαιτήσεις πληροφοριών στο πλαίσιο του REACH όσον αφορά τις ιδιότητες, την έκθεση, τις χρήσεις των ουσιών και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, καθώς και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.
 
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση για τα αντικείμενα
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό παρέχει βοήθεια σε παραγωγούς και εισαγωγείς αντικειμένων προκειμένου να προσδιορίζουν κατά πόσον έχουν υποχρεώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, ιδίως όσον αφορά στην καταχώριση και στην κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, καθώς και στην επικοινωνία με τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 33.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (19/10/2017)
Συνοπτική καθοδήγηση
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF
Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τους μηχανισμούς κοινοχρησίας δεδομένων για σταδιακά εισαγόμενες και μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες βάσει του κανονισμού REACH. Περιλαμβάνει την καθοδήγηση σχετικά με την επικοινωνία στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ και τον επιμερισμό του κόστους. Το έγγραφο περιγράφει επίσης τα σχετικά με τις εμπιστευτικές βιομηχανικές πληροφορίες και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στο πλαίσιο της κοινοχρησίας των δεδομένων.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (04/07/2017)
Συνοπτική καθοδήγηση
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει πότε και πώς καταχωρίζεται μιά ουσία βάσει του κανονισμού REACH.
 

Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (Ανανεώθηκε 08/02/2017)
Συνοπτική καθοδήγηση
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF

Appendix for nanoforms
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF ( 03/12/2019 )

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας
Περιγραφή:
Στο συγκεκριμένο έγγραφο καθοδήγησης παρέχονται πληροφορίες για τα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη ενός Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τμήμα ενός SDS, και, ειδικότερα, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται λόγω των διαφόρων αναθεωρήσεων του παραρτήματος II του κανονισμού REACH, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους εφαρμογής των αλλαγών αυτών. Παρέχονται επίσης γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες και τα μείγματα για τα οποία πρέπει να συντάσσονται SDS και από ποιον.
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see Guidance consultation procedure
 
τηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (13/11/2015)
Συνοπτική καθοδήγηση
τηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με τους μεταγενέστερους χρήστες

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση για τους μεταγενέστερους χρήστες
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών και τους παρέχει συμβουλές σχετικές με τον τρόπο προετοιμασίας για την εφαρμογή του κανονισμού REACH.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF ( Ανανεώθηκε 21/10/2014 )
Συνοπτική καθοδήγηση
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Kαθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονομασία ουσιών στο σύστημα REACH και CLP
Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό ουσιών
Περιγραφή:
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού και ονοματοδοσίας μιας ουσίας δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP.
τηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (01/06/2017)
Συνοπτική καθοδήγηση
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF
Appendix for nanoforms
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (03/12/2019)

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα V

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα V
Περιγραφή:
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 σημείο β του κανονισμού REACH.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (28/11/2012)
Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με τα πολυμερή
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις ειδικές διατάξεις για τα πολυμερή και τα μονομερή βάσει του κανονισμού REACH.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF ( Ανανεώθηκε 04/06/2012 )
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη μιας αίτησης αδειοδότησης

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τον τρόπο σύνταξης μιας αίτησης αδειοδότησης και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές με την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και το σχέδιο υποκατάστασης. Επίσης, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τρίτα μέρη μπορούν να συντάσσουν και να υποβάλουν πληροφορίες σχετικές με εναλλακτικές λύσεις.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF ( Ανανεώθηκε 09/12/2011 )
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με την κοινωνικοοικονομική ανάλυση - Αδειοδότηση

 

Όνομα αναφοράς:
Κοινωνικοοικονομική ανάλυση - Αδειοδότηση
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό συνδράμει τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης να προετοιμάσουν μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF ( Ανανεώθηκε 09/12/2011 )
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει πότε και πως εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για την καταχώριση ενδιάμεσων προϊόντων βάσει του κανονισμού REACH.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF ( Ανανεώθηκε 07/03/2011 )
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα [PDF]
Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση χημικών προϊόντων
Έγγραφο αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοποίηση κινδύνων
Περιγραφή:
Το εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης προορίζεται για χρήση κυρίως από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (MSCA) στο πλαίσιο της γνωστοποίηση κινδύνων που ενέχουν τα χημικά προϊόντα, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο του κανονισμού REACH.
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF [en] (12/2010)
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες
Περιγραφή:
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα νομικά πρόσωπα που ανακτούν ουσίες από τα απόβλητα μπορούν να επωφεληθούν από την εξαίρεση η οποία ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) του κανονισμού REACH, και αναλύει την υποχρέωση κοινοχρησίας πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως διατυπώνεται στον τίτλο IV του REACH. 
 
Tηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF (06/2010)
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Καθοδήγηση σχετικά με την ιεράρχηση για την αξιολόγηση

 

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν είναι πλέον σε ισχύ και έχει αποσυρθεί από τον δικτυακό τόπο του ECHA. Έχει αντικατασταθεί από τρέχουσες και επικαιροποιημένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση του ECHA σχετικά με την αξιολόγηση. Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation και http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Καθοδήγηση σχετικά με την αξιολόγηση φακέλων και ουσιών

 

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν είναι πλέον σε ισχύ και έχει αποσυρθεί από τον δικτυακό τόπο του ECHA. Έχει αντικατασταθεί από τρέχουσες και επικαιροποιημένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση του ECHA σχετικά με την αξιολόγηση. Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation και http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Kαθοδήγηση για την εκπόνηση φακέλου του παραρτήματος XV για περιορισμούς 

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα XV για περιορισμούς
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές (αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή ο Οργανισμός κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής) μπορούν να εκπονήσουν έναν φάκελο του παραρτήματος XV για να προτείνουν έναν περιορισμό βάσει του κανονισμού REACH. 
 
τηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF [EN] (06/2007)
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Καθοδήγηση σχετικά με την κοινωνικοοικονομική ανάλυση - Περιορισμοί

 

Όνομα αναφοράς:
Καθοδήγηση σχετικά με την κοινωνικοοικονομική αναλυση - Περιορισμοί
Περιγραφή:
Το έγγραφο αυτό συνδράμει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τον Οργανισμό (κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής) στην προετοιμασία και χρήση μιας κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης κατά την εκπόνηση ενός φακέλου του παραρτήματος XV για περιορισμούς. Επίσης, παρέχει βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την προετοιμασία μιας κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης ή την παροχή στοιχείων για μια τέτοιου είδους ανάλυση. 
 
τηλεφορτώστε το πλήρες έγγραφο PDF [EN] ( Ανανεώθηκε  05/2008 )
Προσθήκη: Υπολογισμός κόστους συμμόρφωσης [EN]
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του ECHA
Περισσότερα

Categories Display