Πρόοδος στην αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού REACH, ο ECHA υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε το 2018 όσον αφορά την αξιολόγηση των φακέλων και των ουσιών. 

Ο ECHA αξιολόγησε 484 καταχωρίσεις, είτε στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης είτε στο πλαίσιο εξέτασης προτάσεων δοκιμής, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 420 ουσίες. Ο ECHA εξέδωσε 379 σχέδια αποφάσεων: 211 σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης και 168 σχετικά με την εξέταση προτάσεων δοκιμής. Η επιλογή των καταχωρίσεων για τη διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε ανησυχία για δυνητικό κίνδυνο ή δυνητική έκθεση.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Στο τέλος του έτους, δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης για 45 φακέλους και η εξέταση πρότασης δοκιμής για 65 φακέλους.

Ο ECHA εξέδωσε 274 τελικές αποφάσεις, στις οποίες διατυπώθηκαν 888 αιτήματα πληροφοριών. Από αυτές τις 274 αποφάσεις, οι 144 ήταν αποφάσεις ελέγχου συμμόρφωσης και οι 130 προέρχονταν από εξέταση προτάσεων δοκιμής.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Από τον συνολικό αριθμό των 274 τελικών αποφάσεων, οι 216 εκδόθηκαν χωρίς τη συμμετοχή της επιτροπής των κρατών μελών (δεν παραλήφθηκε καμία πρόταση τροποποιήσεων από τα κράτη μέλη). 58 αποφάσεις εκδόθηκαν με τη συμμετοχή της επιτροπής των κρατών μελών: 34 στο πλαίσιο γραπτής διαδικασίας και 24 στο πλαίσιο συνεδρίασης της επιτροπής των κρατών μελών.

Στο τέλος του 2018 βρίσκονταν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων άλλα 174 σχέδια αποφάσεων ελέγχου συμμόρφωσης και 109 σχέδια αποφάσεων εξέτασης προτάσεων δοκιμής από προηγούμενα έτη. Ο ECHA περάτωσε 52 υποθέσεις ελέγχου συμμόρφωσης και 44 υποθέσεις εξέτασης προτάσεων δοκιμής κατόπιν διαβίβασης σχεδίου απόφασης, λόγω σχετικών επιστημονικών στοιχείων ή σημαντικών διοικητικών αλλαγών που οδήγησαν στον τερματισμό της υπό εξέλιξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Δύο σχέδια αποφάσεων παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή για λήψη απόφασης, τα οποία αφορούσαν αμφότερα τον σχεδιασμό της διευρυμένης μελέτης αναπαραγωγικής τοξικότητας σε μία γενεά.

Categories Display