Χάρτες χρήσης

Η ιδέα των χαρτών χρήσης αναπτύσσεται με σκοπό να βελτιωθεί τόσο η ποιότητα των πληροφοριών που κοινοποιούνται σε προγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με τη χρήση και τις συνθήκες χρήσης όσο και η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας επικοινωνίας.

Οι χάρτες χρήσης παράγονται συνήθως από τομεακές οργανώσεις μεταγενέστερων χρηστών μέσω της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης χημικών προϊόντων στον τομέα τους κατά τρόπο εναρμονισμένο και δομημένο. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε η «δέσμη χαρτών χρήσης» στο πλαίσιο του οδικού χάρτη εκθέσεων χημικής ασφάλειας/σεναρίων έκθεσης.

Οι τομείς δημιουργούν χάρτες χρήσης χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα της δέσμης χαρτών χρήσης για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διενέργεια αξιολογήσεων έκθεσης, όπως είναι η περιγραφή χρήσης και οι συνθήκες χρήσεις.

Οι καταχωρίζοντες χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους χάρτες χρήσης που έχουν καταρτιστεί από τους τομείς μεταγενέστερων χρηστών για να συντάξουν τις δικές τους αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, στις οποίες αποτυπώνονται σχετικές και ρεαλιστικές πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης.

Σε ποιους χρησιμεύουν οι χάρτες χρήσης;

Οι χάρτες χρήσης είναι χρήσιμοι για τους καταχωρίζοντες. Τους παρέχουν:

  • πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης, οι οποίες τους βοηθούν να διενεργήσουν τις αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας (CSA)
  • πληροφορίες απευθείας από τους τομείς μεταγενέστερων χρηστών, ώστε η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας να βασίζεται σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης που είναι αντιπροσωπευτικές του εκάστοτε τομέα
  • ένα αποτελεσματικό μέσο λήψης πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις από τους τομείς μεταγενέστερων χρηστών

Οι χάρτες χρήσης είναι χρήσιμοι για τους μεταγενέστερους χρήστες. Τους παρέχουν:

  • ρεαλιστικά και χρήσιμα σενάρια έκθεσης για κοινοποίηση τα οποία έχουν καταρτίσει οι προμηθευτές βάσει χαρτών χρήσης
  • εναρμονισμένες και συνεκτικές πληροφορίες σε επίπεδο τομέα, οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην επεξεργασία των σεναρίων έκθεσης που λαμβάνουν από όλους τους προμηθευτές
  • περισσότερες πιθανότητες να καλύψουν οι καταχωρίζοντες τις χρήσεις στις καταχωρίσεις τους έως το 2018 και σε τυχόν επικαιροποίηση του φακέλου τους

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Εξερευνήστε ακόμη σε αυτή την ιστοσελίδα:

  • τη δεύτερη καρτέλα Υποδείγματα και υποβολή, η οποία περιέχει όλα τα υποδείγματα που χρειάζονται οι τομείς για να δημιουργήσουν χάρτες χρήσης μαζί με μια επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν από κοινού. Η καρτέλα αυτή περιέχει επίσης σύνδεσμο προς το ηλεκτρονικό έντυπο που χρησιμοποιείται για την προσθήκη χαρτών χρήσης στη βιβλιοθήκη.
  • την τρίτη καρτέλα Βιβλιοθήκη χαρτών χρήσης, η οποία είναι η κεντρική πηγή των χαρτών χρήσης που αναπτύσσονται από τις τομεακές ενώσεις.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)