Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

(δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 10 του κανονισμού REACH)

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Σημειώσεις:

  • Αυθεντική έκδοση: Ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοθέση είναι ο μόνος αυθεντικός. Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών της παρούσας ιστοθέσης ενδεχομένως να συνεπάγεται άμεσες νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις δυνάμει, κυρίως, των άρθρων 7, 31 και 33 του κανονισμού REACH.
  • Αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Κάθε καταχώριση στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών περιλαμβάνει τόσο τις άνυδρες όσο και τις ένυδρες μορφές μιας ουσίας. Ο αριθμός CAS που αναφέρεται σε μια καταχώριση αφορά συνήθως την άνυδρη μορφή. Οι ένυδρες μορφές της ουσίας που προσδιορίζονται από άλλους αριθμούς CAS εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρισης.
  • Άλλοι αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Για τις καταχωρίσεις που περιέχουν τα στοιχεία "-" στις στήλες αριθμός ΕΚ και αριθμός CAS, έχει συμπεριληφθεί, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, μη εξαντλητικό ευρετήριο των αριθμών ΕΚ ή/και των αριθμών μητρώου CAS στο οποίο περιγράφονται οι ουσίες ή οι ομάδες των ουσιών που θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου υποψήφιων ουσιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Λεπτομέρειες" της επιλεγείσας καταχώρισης.
Filter the list
Ημερομηνία συμπερίληψης:

Απόφαση Σύνολο δεδομένων στο IUCLID  
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol Αριθμός ΕΚ: 604-395-6 | Αριθμός CAS: 14409-72-4
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Αριθμός ΕΚ: 243-816-4 | Αριθμός CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Αριθμός ΕΚ: 500-209-1 | Αριθμός CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Αριθμός ΕΚ: 500-045-0 | Αριθμός CAS: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated Αριθμός ΕΚ: 500-024-6 | Αριθμός CAS: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Αριθμός ΕΚ: 931-753-1 | Αριθμός CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Αριθμός ΕΚ: 931-756-8 | Αριθμός CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Αριθμός ΕΚ: 931-755-2 | Αριθμός CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Αριθμός ΕΚ: 931-754-7 | Αριθμός CAS: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Αριθμός ΕΚ: 230-770-5 | Αριθμός CAS: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Αριθμός ΕΚ: 248-743-1 | Αριθμός CAS: 27942-27-4
Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4) Αριθμός ΕΚ: 932-688-1 | Αριθμός CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Αριθμός ΕΚ: 939-975-0 | Αριθμός CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Αριθμός ΕΚ: 938-618-6 | Αριθμός CAS: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Αριθμός ΕΚ: 687-833-9 | Αριθμός CAS: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Αριθμός ΕΚ: 687-832-3 | Αριθμός CAS: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether Αριθμός ΕΚ: 932-998-7 | Αριθμός CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Αριθμός ΕΚ: 939-993-9 | Αριθμός CAS: -
Isononylphenol, ethoxylated Αριθμός ΕΚ: 609-346-2 | Αριθμός CAS: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Αριθμός ΕΚ: 500-315-8 | Αριθμός CAS: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Αριθμός ΕΚ: 247-816-5 | Αριθμός CAS: 26571-11-9
Nonylphenolpolyglykolether Αριθμός ΕΚ: 931-562-3 | Αριθμός CAS: 9016-45-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline Αριθμός ΕΚ: 202-977-0 | Αριθμός CAS: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Αριθμός ΕΚ: 203-199-4 | Αριθμός CAS: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Αριθμός ΕΚ: 257-907-1 | Αριθμός CAS: 52427-13-1
4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: 635-391-2 | Αριθμός CAS: 142731-63-3
4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: 635-389-1 | Αριθμός CAS: 186825-36-5
Phenol, 4-nonyl-, branched Αριθμός ΕΚ: 284-325-5 | Αριθμός CAS: 84852-15-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Αριθμός ΕΚ: 250-339-5 | Αριθμός CAS: 30784-30-6
p-(1-methyloctyl)phenol Αριθμός ΕΚ: 241-427-4 | Αριθμός CAS: 17404-66-9
p-isononylphenol Αριθμός ΕΚ: 247-770-6 | Αριθμός CAS: 26543-97-5
Phenol, nonyl-, branched Αριθμός ΕΚ: 291-844-0 | Αριθμός CAS: 90481-04-2
4-(2,6-dimethylheptan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: 635-388-6 | Αριθμός CAS: 521947-27-3
Nonylphenol Αριθμός ΕΚ: 246-672-0 | Αριθμός CAS: 25154-52-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: 635-696-0 | Αριθμός CAS: 186825-39-8
Isononylphenol Αριθμός ΕΚ: 234-284-4 | Αριθμός CAS: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Αριθμός ΕΚ: 201-604-9 | Αριθμός CAS: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Αριθμός ΕΚ: 238-009-9 | Αριθμός CAS: 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Αριθμός ΕΚ: 236-086-3 | Αριθμός CAS: 13149-00-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride Αριθμός ΕΚ: 243-072-0 | Αριθμός CAS: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride Αριθμός ΕΚ: 260-566-1 | Αριθμός CAS: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride Αριθμός ΕΚ: 256-356-4 | Αριθμός CAS: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride Αριθμός ΕΚ: 247-094-1 | Αριθμός CAS: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2