Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

(δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 10 του κανονισμού REACH)

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Σημειώσεις:

  • Αυθεντική έκδοση: Ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοθέση είναι ο μόνος αυθεντικός. Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών της παρούσας ιστοθέσης ενδεχομένως να συνεπάγεται άμεσες νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις δυνάμει, κυρίως, των άρθρων 7, 31 και 33 του κανονισμού REACH.
  • Αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Κάθε καταχώριση στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών περιλαμβάνει τόσο τις άνυδρες όσο και τις ένυδρες μορφές μιας ουσίας. Ο αριθμός CAS που αναφέρεται σε μια καταχώριση αφορά συνήθως την άνυδρη μορφή. Οι ένυδρες μορφές της ουσίας που προσδιορίζονται από άλλους αριθμούς CAS εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρισης.
  • Άλλοι αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Για τις καταχωρίσεις που περιέχουν τα στοιχεία "-" στις στήλες αριθμός ΕΚ και αριθμός CAS, έχει συμπεριληφθεί, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, μη εξαντλητικό ευρετήριο των αριθμών ΕΚ ή/και των αριθμών μητρώου CAS στο οποίο περιγράφονται οι ουσίες ή οι ομάδες των ουσιών που θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου υποψήφιων ουσιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Λεπτομέρειες" της επιλεγείσας καταχώρισης.
Filter the list
Ημερομηνία συμπερίληψης:

Απόφαση Σύνολο δεδομένων στο IUCLID  
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
287-476-5
85535-84-8
28/10/2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-622-7
85-68-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-557-4
84-74-2
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-553-2
84-69-5
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-173-7
79-06-1
30/03/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-143-1
7789-09-5
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-142-6
7789-06-2
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-140-5
7789-00-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
232-064-2
7784-40-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-906-6
7778-50-9
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-904-5
7778-44-1
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-901-9
7778-39-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-889-5
7775-11-3
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-846-0
7758-97-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-589-4
7646-79-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2