Επιτροπή των Κρατών Μελών

Η επιτροπή των κρατών μελών (MSC) συμμετέχει σε διάφορες διαδικασίες βάσει του κανονισμού REACH όπως η αξιολόγηση και η αδειοδότηση. Η επιτροπή των κρατών μελών είναι αρμόδια για τη διευθέτηση περιπτώσεων διάστασης απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και σχετικά με προτάσεις προσδιορισμού ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Η επιτροπή διατυπώνει γνώμες σχετικά με σχέδια συστάσεων του ECHA για τον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XIV) και σχετικά με σχέδια κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος δράσης για τη διαδικασία αξιολόγησης ουσιών. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν καταλήξει σε συμφωνία, το ζήτημα παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λήψη απόφασης.

Αξιολόγηση φακέλων

Όταν προτείνονται τροποποιήσεις από τα κράτη μέλη, η επιτροπή των κρατών μελών επιδιώκει την επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας για σχέδια αποφάσεων του ECHA που αφορούν: 

  • προτάσεις δοκιμής
  • ελέγχους συμμόρφωσης

Αξιολόγηση ουσιών

Η επιτροπή των κρατών μελών επιδιώκει την επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας για σχέδια αποφάσεων των κρατών μελών που αφορούν αξιολογήσεις ουσιών, όταν προτείνονται τροποποιήσεις επί αυτών των σχεδίων από άλλα κράτη μέλη ή από τον ECHA. Η επιτροπή των κρατών μελών λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις των καταχωριζόντων για τις τροποποιήσεις που προτείνονται επί των σχεδίων αποφάσεων βάσει αξιολογήσεων φακέλων και ουσιών. Αφού η επιτροπή των κρατών μελών καταλήξει σε συμφωνία, ο ECHA οριστικοποιεί την απόφαση και τη διαβιβάζει στον καταχωρίζοντα.

Η επιτροπή των κρατών μελών διατυπώνει γνώμη σχετικά με τα ακόλουθα:

  • σχέδιο κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος δράσης που εκπονείται από τον ECHA για ουσίες που πρέπει να αξιολογηθούν από τα κράτη μέλη δεδομένου ότι οι εν λόγω ουσίες θα μπορούσαν να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον·
  • προτάσεις που υποβάλλονται από οποιοδήποτε κράτος μέλος για την προσθήκη ουσιών στο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης πέραν των ετήσιων επικαιροποιήσεων.

Με βάση αυτές τις γνώμες της επιτροπής των κρατών μελών, ο ECHA εκδίδει το τελικό κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης για την αξιολόγηση ουσιών. Η επιτροπή των κρατών μελών επιδιώκει επίσης την επίτευξη συμφωνίας σε περιπτώσεις στις οποίες δύο ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της ίδιας ουσίας.

Αδειοδότηση

Η επιτροπή των κρατών μελών ασκεί ουσιαστικό ρόλο για:

  • την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προσδιορισμό των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών με σκοπό την ενδεχόμενη εγγραφή τους στον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XIV) 
  • τη διατύπωση γνώμης επί των σχεδίων συστάσεων του ECHA σχετικά με ουσίες προτεραιότητας που μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο αδειοδότησης.

Ο ECHA λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της επιτροπής των κρατών μελών κατά την οριστικοποίηση της σύστασής του προς την Επιτροπή σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας που μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο αδειοδότησης.

Αιτήματα του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA

Κατόπιν αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA, η επιτροπή των κρατών μελών εκδίδει γνώμες όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον σε σχέση με κάθε άλλη πτυχή της ασφάλειας των ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε αντικείμενα. 

Η επιτροπή των κρατών μελών παρέχει επίσης επιστημονική στήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της, διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών σχετικά με την ασφάλεια των ουσιών, και συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας ικανοτήτων για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σύνθεση

Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στην επιτροπή των κρατών μελών για ανανεώσιμη τριετή θητεία. Η επιτροπή μπορεί να διορίζει έως πέντε επιπλέον μέλη τα οποία επιλέγονται με βάση την ειδικότητά τους. Τα μέλη μπορούν να συνοδεύονται από συμβούλους.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)