Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο του Οργανισμού. Ο ρόλος του είναι εποπτικός και έχει τη γενική ευθύνη για θέματα προϋπολογισμού και σχεδιασμού, τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή, των μελών και του προέδρου του Συμβουλίου Προσφυγών, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του ECHA.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από:

 • 28 μέλη από τα κράτη μέλη της ΕΕ
 • Τρεις εκπροσώπους της Επιτροπής
 • Δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Τρεις παρατηρητές των ενδιαφερόμενων φορέων, τους οποίους διορίζει η Επιτροπή

Πέραν των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσκαλέσει και από έναν παρατηρητή από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Σύνθεση

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται βάσει της πείρας και της εμπειρογνωμοσύνης τους στο πεδίο της χημικής ασφάλειας ή της κανονικοποίησης των χημικών ουσιών. Η θητεία τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών διορίζονται από το Συμβούλιο. Τα μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζονται απευθείας από το οικείο θεσμικό όργανο. Εκτός από τα τρία μέλη με  δικαίωμα ψήφου, η Επιτροπή διορίζει επίσης τρία μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου τα οποία  αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερομένους.

Συνεδριάσεις

Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων για το 2019 είναι οι ακόλουθες:

 • 28-29/03/2019
 • 15/04/2019
 • 19-20/06/2019
 • 26-27/09/2019
 • 12-13/12/2019

Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες των συνεδριάσεων για το 2020 είναι οι ακόλουθες:

 • 26-27/03/2020
 • 17-18/06/2020
 • 24-25/09/2020
 • 16-17/12/2020

Γραμματεία

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο διοικητικό συμβούλιο. Η μονάδα Διακυβέρνησης, Στρατηγικής και Σχέσεων του Οργανισμού εκτελεί τις πρακτικές εργασίες.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)