Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φόρουμ για θέματα εφαρμογής

Το Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής (Φόρουμ) είναι το δίκτυο των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των κανονισμών REACH, CLP και PIC στην ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
Το 2017 το Φόρουμ συγκρότησε υποομάδα εργασίας του Φόρουμ για τον κανονισμό για τα βιοκτόνα. Οι συνεδριάσεις της υποομάδας πραγματοποιούνται τρεις φορές ετησίως παράλληλα με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Φόρουμ, για να εξασφαλιστεί πλήρης, συντονισμένος και εναρμονισμένος έλεγχος της εφαρμογής των κανονισμών.

Σύνθεση

Το Φόρουμ απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. Το Φόρουμ διορίζει τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους από τα μέλη του. Η εν ενεργεία πρόεδρος είναι η κα Katja vom Hofe (DE) ενώ αντιπρόεδροι είναι η κα Sinead McMickan (IE) και η κα Szilvia Deim (HU).

Η υποομάδα BPR απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. Η υποδομάδα BPR διορίζει τον πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο από τα μέλη της. Ο εν ενεργεία πρόεδρος είναι ο κ. Eugen Anwander (AT) ενώ αντιπρόεδροι είναι ο κ. Dominik Pisarek (PL) και η κα Francesca Ravaioli (IT).

Στις εργασίες του Φόρουμ συμμετέχουν επίσης:

  • η γραμματεία του Φόρουμ του ECHA και η γραμματεία του ECHA
  • εμπειρογνώμονες οι οποίοι προσκαλούνται από τα κράτη μέλη
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • διαπιστευμένες οργανώσεις ενδιαφερόμενων παραγόντων

Φόρουμ για θέματα εφαρμογής

 

Ο τρόπος λειτουργίας του Φόρουμ

Το Φόρουμ καταρτίζει το πρόγραμμά του βάσει των καθηκόντων που καθορίζονται στους κανονισμούς REACH, CLP και PIC. Οι πρακτικές εργασίες του Φόρουμ κατανέμονται μεταξύ δέκα ομάδων εργασίας οι οποίες παρέχουν λύσεις σε συγκεκριμένους τομείς ελέγχου της εφαρμογής. Η νεοσυσταθείσα υποομάδα για τον κανονισμό για τα βιοκτόνα (BPR) λειτουργεί όπως περίπου και το Φόρουμ. Η υποομάδα BPR διαθέτει πλέον δύο ομάδες εργασίας και εκπροσωπείται στις εργασίες δύο ομάδων εργασίας του Φόρουμ. Το Φόρουμ και η υποομάδα BPR διοργανώνουν τρεις συνεδριάσεις της ολομέλειας ετησίως.

 

Έλεγχος της εφαρμογής

Οι κανονισμοί REACH, CLP,PIC και BPR εγκρίθηκαν με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ. Ο συντονισμένος και εναρμονισμένος έλεγχος της εφαρμογής είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή των κανονισμών και αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους του Φόρουμ και της υποομάδας για τον κανονισμό για τα βιοκτόνα (BPR).

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2