Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης

Η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) εκπονεί τις γνώμες του ECHA σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ενδεχόμενων νομοθετικών ενεργειών για τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο των ακόλουθων διαδικασιών βάσει του κανονισμού REACH. Οι οριστικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Περιορισμός 

Η επιτροπή αξιολογεί τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του προτεινόμενου περιορισμού στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων και των κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων που υποβάλλονται από τρίτους.
 

Αδειοδότηση 

Όταν υποβάλλεται αίτηση αδειοδότησης, η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης αξιολογεί τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα και την τεχνική σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων που συνδέονται με τις χρήσεις μιας ουσίας. Αξιολογούνται επίσης πληροφορίες που υποβάλλονται από τρίτους και συνδέονται με την αίτηση.
 

Αιτήματα του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA

Η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης εκδίδει γνώμες, κατόπιν αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA, όσον αφορά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα για κάθε άλλη πτυχή της ασφάλειας των ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε αντικείμενα.
Η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης παρέχει επίσης επιστημονική στήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της, διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών σχετικά με την ασφάλεια των ουσιών, και συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας ικανοτήτων για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 

Σύνθεση

Τα μέλη της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνονται από τα κράτη μέλη για ανανεώσιμη τριετή θητεία.
 
 
 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)