Σχέδια και εκθέσεις

Ο ECHA προγραμματίζει τις δραστηριότητές του μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασιών και ετήσιων προγραμμάτων εργασιών. Ο ECHA παρέχει μέσω των γενικών εκθέσεών του απολογισμό των ετήσιων επιτευγμάτων του.

Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του, ο ECHA κατήρτιζε τριετές πολυετές πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναθεωρούταν σε κυλιόμενη, ετήσια βάση, προσθέτοντας και αφαιρώντας ένα έτος για κάθε  καλυπτόμενη διαδοχική περίοδο προγραμματισμού. Από το 2014, ο ECHA θα ακολουθεί μεσοπρόθεσμη στρατηγική για πέντε έτη η οποία περιγράφεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών 2014-2018.

Το νέο σχέδιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών για την περίοδο 2014-2018 υποβλήθηκε για δημόσια διαβούλευση τον Ιούνιο του 2013 και το τελικό έγγραφο θα εγκριθεί στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA τον Σεπτέμβριο του 2013.

Τα ετήσια προγράμματα εργασίας περιέχουν τους στόχους του ECHA για μια δεδομένη χρονιά, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι βάσει ειδικών δεικτών, καθώς και τους στόχους που καθορίζονται σε ετήσια βάση. Έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος.

Αμέσως μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Οργανισμός συντάσσει μια γενική έκθεση για τη συγκεκριμένη χρονιά, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA έως το τέλος Απριλίου.

 

Προγράμματα εργασίας

 

Ειδικές εκθέσεις

Το νομικό πλαίσιο ορίζει ότι ο ECHA θα υποβάλλει επίσης τακτικές εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

REACH

 

Εκθέσεις σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα

Σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH και με στόχο την προαγωγή μεθόδων δοκιμής χωρίς τη χρήση ζώων, ο ECHΑ υποβάλλει ανά τριετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με «την κατάσταση της υλοποίησης και χρήσης μεθόδων και στρατηγικών δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων, που χρησιμοποιούνται προς παραγωγή πληροφοριών για τις εγγενείς ιδιότητες και για την αξιολόγηση του κινδύνου με σκοπό την πλήρωση των απαιτήσεων του κανονισμού REACH».

Ο ECHA υπέβαλε την πρώτη έκθεση αυτού του είδους τον Ιούνιο του 2011. Η δεύτερη έκθεση υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2014 και η τρίτη τον Ιούνιο του 2017.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού REACH

Σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH, ο ECHA υποβάλλει κάθε πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού REACH. Ο Οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει στις εν λόγω εκθέσεις «πληροφορίες σχετικά με την από κοινού υποβολή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και ανασκόπηση των επεξηγήσεων που παρέχονται για τη χωριστή υποβολή πληροφοριών».

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού PIC

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού PIC, κάθε τρία έτη ο ECHA υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)