Συνεργασία με διαπιστευμένους οργανισμούς εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων φορέων

Η συνεργασία με διαπιστευμένους οργανισμούς εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων παραγόντων συμβάλλει στην αποτελεσματική ροή πληροφοριών από τον τομέα αρμοδιότητας των φορέων προς τον Οργανισμό και αντιστρόφως. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων παραγόντων μπορούν να υποστηρίξουν το έργο του ECHA μέσω διάφορων φορέων και δικτύων.

Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες καλούνται να υποδείξουν τους φορείς και τα δίκτυα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων και για λόγους διασφάλισης της ισόρροπης εκπροσώπησης διαφορετικών τομέων ενδιαφερόμενων παραγόντων, οι παρατηρητές επιλέγονται από τον κατάλογο των οργανισμών εκπροσώπησης που έχουν εκφράσει επιθυμία συμμετοχής. Υπάρχουν επίσης δραστηριότητες, όπως το εργαστήριο διαπιστευμένων ενδιαφερόμενων παραγόντων και το δίκτυο υπευθύνων επικοινωνίας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διαπιστευμένοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων παραγόντων μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στους ακόλουθους φορείς και δίκτυα:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)