Δίκτυο ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους

Το δίκτυο ανακοινώσεων κινδύνου (RCN) εγκαινιάστηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή του ECHA το φθινόπωρο του 2008 και απαρτίζεται από εκπροσώπους των επιτροπών των κρατών μελών που ασχολούνται, σε εθνικό επίπεδο, με την κοινοποίηση πληροφοριών προς το ευρύ κοινό για την ασφαλή χρήση χημικών προϊόντων και για τους κινδύνους που ενέχουν οι ουσίες.

Το δίκτυο λειτουργεί ως πλατφόρμα του Οργανισμού για την εκτέλεση της νομοθετικής του εντολής που απορρέει από τον κανονισμό REACH -δηλαδή να παρέχει καθοδήγηση σε θέματα σχετικά με τον κανονισμό- με σκοπό τον συντονισμό των κρατών μελών σε συναφείς δραστηριότητες. Σε σύγκριση με τα άλλα δύο δίκτυα του Οργανισμού, και ειδικότερα με το HelpNet, το δίκτυο ανακοινώσεων κινδύνου –το οποίο αυτοαποκαλείται «ημι-ενεργό»- προγραμματίζει τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους που μπορούν να διαθέσουν οι εθνικές αρχές στον συγκεκριμένο τομέα πέραν των εγχώριων δράσεών τους.

Το δίκτυο παρέχει το κατάλληλο πεδίο για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα επικοινωνίας, ενημερώνει τους εθνικούς εκπροσώπους για τις ακαδημαϊκές ερευνητικές και επιχειρησιακές πρακτικές σχετικά με το θέμα αυτό και συμβάλλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ό,τι αφορά τις διάφορες προϋποθέσεις που διέπουν τέτοιου είδους ανακοινώσεις, όπως το γεγονός ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας ήδη με τις συνήθεις ανακοινώσεις που εκδίδουν στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Μετά τη συγκρότησή του, το δίκτυο ανακοινώσεων κινδύνου προσδιόρισε πιο αναλυτικά τον ρόλο του. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί ως συμβουλευτικό φόρουμ για την «Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals» (Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών για τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση χημικών προϊόντων) και για τη μελέτη του Οργανισμού με τίτλο «Communication of Information to the General Public» (Κοινοποίηση πληροφοριών για την ασφαλή χρήση ουσιών και μειγμάτων στο ευρύ κοινό). Η εν λόγω μελέτη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 1 του κανονισμού CLP.

Σύμφωνα με το στόχο του να καταστεί η πλατφόρμα που θα επιτρέπει την ανάπτυξη πρακτικών βημάτων σχετικά με τις ανακοινώσεις κινδύνου, χωρίς να επιζητείται εναρμόνιση πέρα από την καθοδήγηση η οποία εστιάζει στον συντονισμό και προβλέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού REACH, το δίκτυο κοινοποιήσεων κινδύνου καλεί τα μέλη του περιστασιακά σε συνεδριάσεις ολομέλειας και σε εργαστήρια με σκοπό τη σταδιακή προώθηση των θεμάτων ενδιαφέροντός του, όχι μόνο ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και την παρακολούθηση παρουσιάσεων, αλλά και για τη διοργάνωση τοπικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και άλλων πρακτικών δραστηριοτήτων.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)