Υποστήριξη της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

 

Image

Η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων τρίτων χωρών και οργανισμών της ΕΕ. Ενώ η πρώτη πολιτική απευθύνεται στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, η ΕΠΓ έχει ως στόχο τις 16 χώρες στα άμεσα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Η Επιτροπή στηρίζει την πρώτη πολιτική μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και τη δεύτερη πολιτική μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI). Και οι δύο πολιτικές συχνά λειτουργούν μέσω του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών (TAIEX).

Ο ECHA συνεισφέρει σημαντικά και στους δύο τομείς πολιτικής σε θέματα που αφορούν την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών. Κύριος στόχος του Οργανισμού είναι η βοήθεια προς τρίτες χώρες, σε τεχνικό επίπεδο, σχετικά με την κατανόηση των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων του ECHA σε θέματα χημικής ασφάλειας αλλά και την ευθυγράμμισή των τρίτων χωρών με τις δραστηριότητες αυτές.

Από το 2009, ο ECHA εφαρμόζει το δικό του σχέδιο ΜΠΒ το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εκδηλώσεις κατάρτισης και ενημέρωσης για τις αρχές των δικαιούχων χωρών. Το πρώτο σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2011 και το δεύτερο τον Νοέμβριο του 2014. Το τρίτο μας σχέδιο καλύπτει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2018.

Ο ECHA συμμετέχει σε εκδηλώσεις στο πλαίσιο του TAIEX για τη διαχείριση των χημικών ουσιών που πραγματοποιούνται σε δικαιούχες χώρες του ΜΠΒ και του ENPI βάσει ειδικών προσκλήσεων.

Αναφορικά με τις συζητήσεις για ρυθμιστικά και εμπορικά θέματα ανάμεσα στην ΕΕ και τους βασικούς εταίρους της, όπως η Κίνα, η Κορέα και η Ρωσική Ομοσπονδία, ο Οργανισμός προσφέρει την στήριξή του παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και την εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)