Έργο που αφορά στον ΟΟΣΑ

 

Image

Η ΕΕ επιδιώκει στενή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών. Ο ΟΟΣΑ αποτελεί τον κύριο οργανισμό που διευθύνει το έργο αυτό. Ο ρόλος του ECHA έγκειται στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις σχετιζόμενες με τον ΟΟΣΑ δραστηριότητές της. Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται σε διάφορες ομάδες εργασίας και δράσης στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Οι προσπάθειες αυτές για την εναρμόνιση των εργαλείων και προσεγγίσεων διαχείρισης των χημικών ουσιών αποφέρουν οφέλη όχι μόνο για τις αρχές αλλά και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν κοινούς στόχους οι οποίοι συμπίπτουν με αυτούς που περιέχονται στον κανονισμό REACH: καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στον τομέα των χημικών ουσιών. Το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της παγκόσμιας εναρμόνισης μέσω της παροχής κοινά αποδεκτών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων για την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αμοιβαία αποδοχή δεδομένων, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές και ο οδηγός για την ορθή εργαστηριακή πρακτική, η τυποποιημένη μορφή εγγράφων για την αναφορά αποτελεσμάτων όπως, για παράδειγμα, τα εναρμονισμένα υποδείγματα, τα εργαλεία ΤΠ (IUCLID) και η διαδικτυακή πύλη eChemPortal.

Ο ECHA στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της με τον ΟΟΣΑ, ειδικά σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της ομάδας δράσης για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Ο Οργανισμός συμμετέχει επίσης στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της βάσης δεδομένων IUCLID συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης QSAR και της διαδικτυακής πύλης eChemPortal. Επιπλέον, ο ECHA συμμετέχει στην κατάρτιση εναρμονισμένων υποδειγμάτων, στο πρόγραμμα συνεργασίας για την αξιολόγηση χημικών ουσιών, καθώς και σε δραστηριότητες που αφορούν τα παρασιτοκτόνα φάρμακα και τα παραγόμενα σε μεγάλες ποσότητες χημικά.

Η νόμιμα εξουσιοδοτημένη συμμετοχή του ECHA στο έργο του ΟΟΣΑ που αφορά τη βάση δεδομένων IUCLID επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί χημικών ουσιών ενώ επιτρέπει στις εταιρείες της ΕΕ να χρησιμοποιούν σε παγκόσμιο επίπεδο το ίδιο υπόδειγμα για την αποθήκευση και αναφορά πληροφοριών για τις χημικές ουσίες. Η πύλη eChemPortal αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης παγκοσμίως σε διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο διάφορων ρυθμιστικών καθεστώτων. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις σε δημόσιες βάσεις δεδομένων του ECHA αλλά και σε βάσεις δεδομένων άλλων ρυθμιστικών φορέων.

Στο πλαίσιο της άσκησης των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του από το 2013 δυνάμει του κανονισμού της ΕΕ για τα βιοκτόνα, ο ECHA συμμετέχει επίσης στην ομάδα δράσης του ΟΟΣΑ για τα βιοκτόνα.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)