Skal mit stof registreres?

Når du kender identiteten af dit stof, skal du finde ud af, om stoffet skal registreres, eller om det er fritaget for registrering.

Du kan kontrollere, om dit stof allerede er registreret, på ECHA's websted som første indikation af, om stoffet skal registreres.

 

Trin 1. Kontrollér, om dit stof er fritaget for registrering

Følgende stoffer skal ikke registreres, uanset hvordan du anvender dem:

 • Polymerer: Stoffer, der opfylder definitionen på et polymer i henhold til REACH, skal ikke registreres, men monomerer og andre stoffer, der anvendes til at fremstille polymerer, skal muligvis registreres.
 • Stoffer omfattet af bilag V til REACH: Denne liste indeholder 13 brede kategorier af stoffer.
 • Stofferne i bilag IV til REACH: Denne liste indeholder 68 lavrisikostoffer, typisk af naturlig oprindelse, herunder vand.
 • Radioaktive stoffer: Stoffer, der afgiver stråling i et sådant omfang, at mennesker og miljøet skal beskyttes, er reguleret af Euratom-direktivet.
 • Stoffer omfattet af en national undtagelse i forsvarets interesse.
Trin 2. Kontrollér, om anvendelsen af dit stof er fritaget for registrering
Følgende stoffer skal ikke registreres, når de kun anvendes som nævnt.
 
Hvis dit stof har andre anvendelser, skal det registreres.
 
 • Ikkeisolerede mellemprodukter: Mellemprodukter, der under syntesen ikke bevidst fjernes fra det udstyr, hvor syntesen finder sted (undtagen ved prøvetagning).
 • Stoffer, der anvendes til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD): Disse stoffer er fritaget for registrering i fem år (med mulighed for forlængelse), hvis du underretter ECHA om dine aktiviteter i denne henseende.
 • Stoffer, der anvendes i fødevarer eller foder (herunder som tilsætningsstoffer eller smagsstoffer).
 • Stoffer (aktive stoffer eller hjælpestoffer), der anvendes i lægemidler til mennesker eller veterinærlægemidler.
 • Aktive stoffer, der anvendes i biocidholdige produkter eller plantebeskyttelsesprodukter. Disse anses for allerede at være registreret.

 

Trin 3. Kontrollér, om dit stof er fritaget for registrering på grund af dets oprindelse eller historie
Følgende stoffer skal ikke registreres:
 
 • Genindførte stoffer, der allerede er registreret.
 • Stoffer under toldtilsyn med henblik på genudførsel.
 • Affald: Stoffer, der bortskaffes som affald (fra husholdninger, erhverv eller industri) som defineret i affaldsrammedirektivet, skal ikke registreres, men stoffer fremstillet af nyttiggjort affald skal som regel registreres med undtagelse af
 • Nyttiggjorte stoffer, der allerede er registreret.
 
Følgende stoffer har visse specifikke bestemmelser i REACH, men er ikke fritaget for registrering:
 
 • Nanopartikler.
 • Ufarlige stoffer og ikkeklassificerede stoffer.
 • Stoffer i kosmetikprodukter.
 • Materialer i kontakt med fødevarer.
 • Brændstoffer.
 • Stoffer, der findes i præparater under visse koncentrationsgrænser.
 • Isolerede mellemprodukter der anvendes på produktionsstedet eller transporteres.
 • Særligt problematiske stoffer.
 • Stoffer, der er underlagt godkendelse eller begrænsning.
 • Stoffer anmeldt af en anden i henhold til direktiv 67/548/EØS.
Hvis du tidligere har anmeldt et stof, anses din anmeldelse nu som en registrering i henhold til REACH, og du er forpligtet til at ajourføre denne registrering.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)