Oversigt: Sammenligning af proceduren for behandling af tvister for præregistranter og forespørgere

 

Proceduren er lidt forskellig alt efter, om du har præregistreret eller forespurgt om stoffet. Hvis stoffet er præregistreret, er proceduren baseret på artikel 30, stk. 3, i REACH. Hvis du skal forespørge om stoffet, er proceduren baseret på artikel

 

  Præregistrering/SIEF Forespørgsel

Hvad betyder det?

Præregistrering var mulig indtil den 1. december 2008, hvis du fremstillede eller importerede stoffet inden dette tidspunkt.

Sen præregistrering kan foretages indtil den 31. maj 2017, hvis du er begyndt at fremstille eller importere stoffet i en mængde på mellem 1 og 100 tons årligt.

Efter præregistrering bliver du medlem af et SIEF (et forum for informationsudveksling om stoffer), hvor alle drøftelser om stoffers indbyrdes identitet, datadeling og fælles indsendelse finder sted.

Hvis du har til hensigt at begynde at fremstille eller importere et stof i en mængde på over 1 ton årligt og ikke længere kan foretage præregistrering, skal du forespørge om stoffet.

Når du sender en forespørgsel til ECHA, vil du blive bragt i kontakt med de andre registranter af samme stof. Du skal så drøfte datadeling med dem og indsende dit dossier sammen med dem.

Kontrol af accepterbarhed

Indtil 15 arbejdsdage (kan forlænges, hvis ECHA er nødt til at anmode om yderligere oplysninger fra den potentielle registrant)

Den anden parts frist for fremlæggelse af dokumentation

10 arbejdsdage (hvis den anden part ikke fremlægger dokumentation inden for 10 arbejdsdage, afgør ECHA tvisten alene på grundlag af dokumentationen fra den indbringende part)

Frist for udstedelse af en afgørelse efter modtagelse af dokumentation fra begge parter

2 måneder

1 måned

Udfald/indhold af afgørelsen

ECHA udsteder enten en afgørelse om tilladelse til den potentielle registrant til at henvise til de anmodede data og/eller om udlevering af et sikkerhedstoken for adgang til fælles indsendelse, eller anmoder begge parter om at fortsætte forhandlingerne.

Bemærkning 1: Også efter at ECHA har udstedt en afgørelse med tilladelse til at henvise, opfordres parterne til at indgå en frivillig aftale.

Bemærkning 2: Hvis ECHA udsteder en afgørelse, hvori parterne anmodes om at fortsatte drøftelserne, og parterne ikke kan nå til enighed i forhandlingerne, kan den potentielle registrant indbringe en anden tvist, der dækker deres efterfølgende bestræbelser.

Hvad tilladelse til at henvise dækker

Kun undersøgelser med hvirveldyr er omfattet af forhandlingerne.

Alle undersøgelser er omfattet af forhandlingerne.

Adgang til fælles indsendelse

Sikkerhedstoken, der giver adgang til fælles indsendelse i REACH-IT (yderligere oplysninger findes på webstedet om fælles indsendelse)

Betaling?

Hvis ECHA giver tilladelse til at henvise til og/eller giver adgang til fælles indsendelse, vil det ikke anmode om bevis for betaling. Den anden part kan dog indbringe sagen for de kompetente nationale domstole med henblik på at opnå passende kompensation.

Hvis ECHA har til hensigt at give tilladelse til at henvise og/eller give adgang til fælles indsendelse, sender det først en anmodning om "bevis for betaling" sammen med udkastet til afgørelsen.

Når ECHA har modtaget beviset for betalingen, udsteder det den endelige afgørelse.

Bemærk: ECHA har ikke juridisk kompetence til at vurdere, hvorvidt denne godtgørelse er passende. Dette hører under de nationale domstoles enekompetence. ECHA tilråder dog, at betalingen som minimum dækker de elementer, der er aftalt under forhandlingerne.

Klagemuligheder

Alle afgørelser i tvister kan indbringes for Klageudvalget inden for tre måneder.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)