Skip to Content
Skip to Content

Tvister i praksis

Tvister kan vedrøre deling af data eller adgang til fælles indsendelse eller, hvad der er mest hyppigt, begge. I alle tilfælde har ECHA sikret, at de samme principper og procedurer finder anvendelse.

Du bør kun indbringe en tvist om datadeling som sidste udvej, hvis forhandlingerne ikke har givet noget resultat. ECHA vurderer, om parterne har gjort alt, hvad de kunne for at nå frem til en rimelig, gennemsigtig og ikkediskriminerende aftale. Afgørelsen vil afhænge af de bestræbelser, som parterne har udfoldet. Derfor skal du, før du indbringer tvisten, være sikker på, at du har udfoldet alle bestræbelser på at nå til enighed.

Behandlingen af tvisten følger bestemte trin og frister. Den kan gennemføres uden juridisk bistand og er gratis.

Udfaldet af en tvist kan aldrig tilfredsstille alle parter, sådan som en frivillig aftale ville gøre. Du opfordres til at fortsætte bestræbelserne på at nå frem til en aftale, der er tilfredsstillende for begge parter, også efter at behandlingen af tvisten er indledt (eller selv efter at du har modtaget ECHA's afgørelse).

Trin 1: Indsaml dokumentation

ECHA vurderer tvisten ud fra dokumentationen for de bestræbelser, der er gjort under forhandlingerne. Det betyder, at du skal registrere og samle al kommunikation mellem dig og den anden part, f.eks. i en ZIP- eller PDF-fil.

Du behøver ikke fremlægge supplerende oplysninger (f.eks. interne meddelelser, dokumenter eller beregninger, som ikke er blevet udvekslet under forhandlingerne), forklarende bemærkninger eller juridiske overvejelser.

 

Trin 2: Indbring tvisten ved hjælp af en webformular

Der er to formularer til indbringelse af en tvist, afhængigt af om du har præregistreret stoffet eller forespurgt om det.

Formularerne findes nedenfor.

Trin 3: ECHA vurderer din påstand

Hvis ECHA finder din påstand acceptabel, anmoder det den anden part om at indsende sin dokumentation om forhandlingerne inden for 10 arbejdsdage.

ECHA påbegynder sin vurdering af tvisten, efter at den anden part har indsendt sin dokumentationen (eller når fristen på 10 arbejdsdage er udløbet).

Ud fra den dokumenterede kommunikation mellem dig og den anden part tager ECHA stilling til, om der er gjort tilstrækkelige bestræbelser på at nå til enighed.

Trin 4: ECHA udsteder sin afgørelse

Der er flere mulige resultater:

  • De fleste tvister vedrører både adgang til data og adgang til fælles indsendelse: Hvis ECHA konkluderer, at du har bestræbt dig tilstrækkeligt, men at den anden part ikke har gjort det, vil det træffe en afgørelse, der giver dig tilladelse til at henvise til dataene. Du vil desuden få en kopi af de fyldestgørende undersøgelsesresuméer fra den eksisterende registrering. ECHA vil endvidere give dig adgang til fælles indsendelse med et sikkerhedstoken. Dette token er en adgangskode, der giver dig mulighed for at blive registreret med opt-out-status inden for den eksisterende fælles indsendelse.
  • For tvister vedrørende adgang til en fælles indsendelse: Hvis ECHA konkluderer, at du har bestræbt dig tilstrækkeligt, men at den anden part ikke har gjort det, vil det give dig adgang til den fælles indsendelse med et sikkerhedstoken. Dette token er en adgangskode, der giver dig mulighed for at blive registreret med opt-out-status inden for den eksisterende fælles indsendelse.
  • For tvister vedrørende data: Hvis ECHA konkluderer, at du har bestræbt dig tilstrækkeligt, men at den anden part ikke har gjort det, vil det træffe en afgørelse, der giver dig tilladelse til at henvise til dataene. Du vil desuden få en kopi af de fyldestgørende undersøgelsesresuméer fra den eksisterende registrering. Der er også mulighed for en tvist vedrørende data, der endnu ikke er blevet indsendt. I så fald vil ECHA give dig tilladelse til at gå videre med din registrering uden de omtvistede data, og du vil få en rimelig frist til at udvikle og indsende de data, der ikke er omfattet af tilladelsen til at henvise (f.eks. undersøgelser, der ikke involverer hvirveldyr).
  • Hvis ECHA konkluderer, at du ikke har bestræbt dig tilstrækkeligt på at nå til enighed, giver det dig ikke tilladelse til at henvise til de anmodede data eller adgang til fælles indsendelse. Du er da henvist til at fortsætte forhandlingerne med den anden part.
Trin 5: Indsend din registrering

Når du er nået til enighed med den anden part eller har modtaget en afgørelse fra ECHA, der giver dig tilladelse til at henvise til dataene og/eller giver dig adgang til fælles indsendelse, kan du registrere dit dossier.

Indbringelse af en tvist

Tvistbehandlingsproceduren er lidt forskellig alt efter, om du har præregistreret eller forespurgt om stoffet.

Udfyld formularen for indbringelse af en tvist for ECHA:

Tvister i praksis

Hvis dit stof er præregistreret:

Billede

Du har et præregistreringsnummer
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000),
og din registreringsfrist er 31. maj 2018.

Udfyld formularen

 

Hvis du skal forespørge om dit stof.

Billede

Du har et forespørgselsnummer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Udfyld formularen

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2