It-screeningskampagner vedrørende dossierer

ECHA tager skridt til at forbedre kvaliteten af oplysningerne i registreringsdossiererne for at opfylde sit første strategiske mål om "at maksimere omfanget af tilgængelige data af høj kvalitet med henblik på sikker fremstilling og anvendelse af kemikalier". Som led i disse skridt har ECHA udnyttet de erfaringer, der er høstet i forbindelse med vurdering af registreringsdossierer, og har omsat almindeligt forekommende mangler til edb-algoritmer, der kan anvendes til at screene hele databasen. Det giver agenturet et bedre overblik over kvaliteten af registreringsdataene, således at uoverensstemmelser kan håndteres mere effektivt.

Resultaterne af de indledende screeninger meddeles registranterne i uformelle breve, der også indeholder råd om, hvordan eventuelle uoverensstemmelser afhjælpes. Agenturet forventer, at virksomhederne tager disse breve alvorligt og spontant opdaterer deres registreringer, så de afhjælper de påpegede problemer og bruger denne information til at undgå at gentage de samme problemer i senere indsendelser. Disse breve giver virksomhederne lejlighed til at forbedre deres dossierer, før ECHA træffer retligt bindende foranstaltninger, såsom overensstemmelseskontrol.

Mellemprodukter

Der gives i henhold til REACH mulighed for, at mellemprodukter, der fremstilles og anvendes under strengt kontrollerede forhold, registreres med reducerede oplysninger om deres egenskaber og uden kemikaliesikkerhedsrapport. Arbejdstagere, forbrugere og miljøet kan blive udsat for skadelig påvirkning fra stoffer, der er registreret som mellemprodukter, men ikke opfylder definitionerne på et mellemprodukt og/eller strengt kontrollerede forhold, og hvor der mangler oplysninger om farerne og risiciene i forbindelse med hermed i registreringsdossieret. ECHA kontrollerer derfor aktivt overensstemmelsen af disse typer dossierer.

 

Supporting material

Identifikation af stoffer

Korrekt og konsekvent identifikation af stoffer er grundlaget for alle REACH-processer. Hver registrant er forpligtet til at forelægge en detaljeret karakteristik af identiteten af det stof, han fremstiller eller importerer. Denne pligt kan ikke udelukkende pålægges den ledende registrant i den fælles indsendelse i forummet for informationsudveksling om stoffer (SIEF).

Den årlige statusrapport om vurdering i henhold til REACH peger på stofidentifikation som en af de hyppigste mangler i de registreringer, der indsendes til agenturet. ECHA har derfor foretaget en IT-baseret screening for de påkrævede oplysningselementer vedrørende stofidentitet af alle REACH-registreringer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)