Identificer dine pligter

I henhold til REACH kan du have bestemte forpligtelser for hvert enkelt stof, som du producerer, importerer eller anvender. Dine forpligtelser afhænger af din rolle i leverandørkæden for det pågældende stof.

Selv for blandinger eller artikler vedrører de fleste af REACH-forpligtelserne de stoffer, der er indeholdt i dem.

Hvis dit stof eller din blanding er klassificeret som farlig(t), skal du også overholde CLP-bestemmelserne.

Hvad er Navigator?

Navigator er et interaktivt værktøj, der kan gøre det lettere for dig at:

  • fastlægge din rolle i leverandørkæden
  • kende dine forpligtelser i forhold til de enkelte stoffer
  • finde relevante vejledende dokumenter, manualer, lovgivning og links til andre informationskilder, som kan hjælpe dig til at opfylde dine forpligtelser.

En Navigator-session køres for et bestemt stof.

Hvis du fremstiller, anvender eller arbejder med blandinger, skal du som det første, inden du anvender Navigator, finde ud af, hvilke stoffer blandingerne indeholder.

Er du producent, importør eller leverandør af artikler, og er du i tvivl om, hvilke stoffer du skal anvende Navigator på, kan du starte med at klikke på linket "Information til producenter, importører eller leverandører af artikler" nedenfor.

Navigator frembringer en liste over forpligtelser for et givet stof, som bygger på dit svar på en række spørgsmål, f.eks. om du producerer eller importerer stoffet, hvor mange tons pr. år, til hvilket formål, og om stoffet er klassificeret som farligt. Under Navigator-sessionen er der for hvert af disse spørgsmål en forklarende tekst, som gør det lettere for dig at vælge et svar blandt de mulige.

Værktøjet guider dig trinvist gennem processen. Det hjælper dig med at få klarhed over, hvilke forpligtelser der er for netop dit stof i henhold til REACH og CLP, og det yder relevant støtte med hensyn til opfyldelsen af disse forpligtelser. Navigator frembringer dog kun generel vejledning og løser ikke specifikke problemer (f.eks. kommer det ikke med anbefalinger om, hvordan et bestemt stof skal klassificeres i henhold til CLP).

Brug af Navigator

Relevant vejledning fra en generel liste over forpligtelser i henhold til REACH og CLP

Den "generelle liste over forpligtelser" indeholder alle de mulige forpligtelser, der anvises af værktøjet, med links til vejledning i, hvordan man opfylder forpligtelserne. Hvis du i forvejen kender dine forpligtelser, kan du straks gå til denne liste og hente passende vejledning.

Om Navigator


Hvordan bruges Navigator?

Navigator stiller dig en række spørgsmål om dit stof. Det er vigtigt, at du besvarer spørgsmålene korrekt, ellers vil Navigator give dig en ukorrekt liste over forpligtelser. Det anbefales derfor stærkt at læse forklaringerne under hvert spørgsmål omhyggeligt, før spørgsmålet besvares.

Der kan være tilfælde, hvor det er vanskeligt at besvare et spørgsmål. Hvis vejledningen ikke slår til i et sådant tilfælde, tilrådes det at rådføre sig med en ekspert.

De stillede spørgsmål afhænger af besvarelsen af de foregående spørgsmål.

En Navigator-session er ikke altid den samme for alle stoffer: Du vil kun blive stillet de relevante spørgsmål i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de svar, som du giver på hvert trin.

 

Hvad skal jeg forberede, inden jeg starter en session?

Inden du bruger Navigator, skal du identificere alle de stoffer, som du har med at gøre, eller udvælge dem, som du vil køre en Navigator-session for. Du skal køre Navigator for de enkelte stoffer hver for sig, da spørgsmålene kan være forskellige fra stof til stof (REACH gælder for alle stoffer, hvad enten stoffet forekommer alene, i en blanding eller i en artikel).

Det kan tænkes, at flere stoffer produceres, importeres eller anvendes på samme måde, så svarene på spørgsmålene bliver ens. I så fald vil du få den samme liste over forpligtelser for disse stoffer, hver gang du kører Navigator.

 

Hvordan kan jeg tilpasse værktøjet?

  • Mine kommentarer

Du kan tilføje dine egne kommentarer for hvert spørgsmål. Disse er kun til din egen orientering (f.eks. begrundelse for valg af besvarelse, kommentarer til en kollega). Værktøjet tager ikke hensyn til dem ved fastlæggelsen af brugerens forpligtelser.

Klik på knappen "Mine kommentarer" for at indsætte en kommentar. Kommentarerne vil blive gemt i "Historik" for sessionen.

  • Historik

Ved at klikke på knappen "Historik" kan du få vist alle de stillede spørgsmål, dit svar på dem, dine kommentarer til hvert spørgsmål og de forpligtelser, som REACH og CLP fastsætter for den pågældende situation.

Du kan få vist et enkelt eller flere af disse punkter enten i form af en tabel eller en liste.

Bemærk, at den pågældende session ikke er ovre, før du har besvaret alle spørgsmålene. "Historik" for den ikke-afsluttede session vises på skærmen under overskriften "Foreløbig historik".

Historikken, herunder oplysningerne om den ikke-afsluttede session, gemmes i 30 dage.Hvis du ønsker at gemme indholdet af sessionen i længere tid, kan dette gøres ved hjælp af browserfunktionerne (f.eks. "Filer, Gem som …" eller en tilsvarende funktion, afhængigt af internetbrowseren).

  • Ændring af besvarelsen af et spørgsmål

Det er muligt at gå tilbage for at ændre svaret på et spørgsmål, som allerede er besvaret, ved at klikke på knappen "Foregående". Du kan ændre besvarelsen af ethvert foregående spørgsmål. For at gøre dette skal du først kigge under "Historik".

I "Historik" kan du klikke på knappen "Rediger" ved slutningen af hvert spørgsmål. Derved bliver du dirigeret til det pågældende spørgsmål og kan ændre besvarelsen. Ændrer du besvarelsen af et af de foregående spørgsmål, vil din session fortsætte fra dette punkt, og alle de svar, som du har givet på efterfølgende spørgsmål, slettes.

  • Resultatet af en session

Ved afslutningen af hver session kan du se dine forpligtelser ved at klikke på knappen "Forpligtelser" eller ved at se efter under "Historik". På listen over forpligtelser er der links til den relevante lovgivning og de vejledende dokumenter, som indeholder nærmere detaljer. Desuden findes der nyttige links til sider med yderligere oplysninger.

 

Hvordan kan jeg hente en tidligere session?

Hver gang du starter en Navigator-session, får du tildelt et unikt Navigator-id, der består af tilfældigt genererede tal. Hvis du afbryder en session, kan du altid hente den igen ved at klikke på "Hent en tidligere session" og indtaste dit Navigator-id. Denne funktion kan også bruges til at hente afsluttede sessioner.

Det tilrådes stærkt at gemme Navigator-id'et for hver session, så snart du starter den, og kæde det sammen med navnet på det stof, sessionen skal køres for. Bemærk, at kun sessions-id'et (og ikke stoffets navn, hverken alene eller kombineret med id'et) kan bruges til at hente en tidligere session.

Når Navigator-id'et er tildelt, vises det øverst på hver side i din session ud for "Dit Navigator-id er:". Du kan desuden hente id'et, hvis du udskriver historikken eller gemmer den (ved hjælp af browserfunktionen som beskrevet ovenfor under "Historik").

 

Categories Display