Sådan finder du hjælp

Anlæg en forretningsmæssig synsvinkel

Smarte virksomheder forvandler disse lovmæssige krav til forretningsmuligheder.

Kommunikation i leverandørkæden 

Dette er mere end en metode til at forbedre kemikaliesikkerheden:

  • Den kan hjælpe dig med at forudse leveringen af kemiske stoffer, som er kritiske for din forretning.
  • Den kan hjælpe med at øge din viden og forståelse af, hvordan dine kemikalier anvendes, og det fremtidige behov for disse kemikalier. Dette kan bruges til at revurdere din portefølje og udvikle nye produkter.

Vær proaktiv

En beslutning om at regulere et stof på EU-niveau kan påvirke din forretning på længere sigt. Du har mulighed for at bidrage til beslutningsprocessen og promovere et sikrere alternativ, som du måtte have udviklet.

ECHA holder jævnligt møder på baggrund af forslag om at:

  • harmonisere farlige stoffers klassificering og mærkning 
  • identificere særligt problematiske stoffer
  • beslutte hvilke særligt problematiske stoffer skal kræve forudgående godkendelse
  • godkende den midlertidige anvendelse af særligt problematiske stoffer i de enkelte virksomheder
  • begrænse visse anvendelser af stoffer
  • identificere aktive biocidholdige stoffer, som er kandidater til substitution.

Overvåg hvordan dit stof er reguleret

REACH

Nye identificerede særligt problematiske stoffer tilføjes jævnligt til kandidatlisten og godkendelseslisten, og nye begrænsninger indføres. Ved at holde dig ajourført med den lovmæssige udvikling har du bedre mulighed for at være på forkant med udviklingen i dit eget erhvervsmiljø, hvilket hjælper dig med at revidere din produktporteføjle og udarbejde en passende forretningsstrategi. 

Reguleringen af et meget farligt stof kræver mange trin, og du kan benytte vores websted til at følge udviklingen for dine stoffer. ECHA offentliggør oplysninger og lancerer offentlige høringer under hvert trin i processen til godkendelse og begrænsning.

Biocider

For at kunne anmode om produktgodkendelser til tiden, bør du kontrollere status for de aktive indholdsstoffer i produktet. Er stoffet blevet godkendt, eller hvornår kan en afgørelse om dets godkendelse forventes? Er det en kandidat til substitution?

Du kan også følge konklusionerne fra Udvalget for biocidholdige produkter, som foretager vurderinger af sikkerheden af aktive stoffer til undersøgelse, og anbefaler deres godkendelse eller ikke-godkendelse til Europa-Kommissionen. At være tidligt informeret kan hjælpe dig i dine forretningsbeslutninger.


Gratis støtte

For en generel forståelse og emneinformation om, hvordan lovgivningen fungerer, kan der rettes henvendelse til den nationale helpdesk eller ECHA's helpdesk.

For sektorspecifik information og støtte kan du kontakte din erhvervsorganisation. De følger lovgivningen på nært hold og giver erhvervsrettet støtte til deres medlemmer. Nogle af dem har også sektorspecifikke helpdeske.

For oplysninger om EU-finansiering kan du kontakte Enterprise Europe Network. 

Vedrørende stofspecifikke spørgsmål skal du kontakte din leverandør og andre virksomheder i din leverandørkæde. Et af formålene med lovgivningen er at forbedre kommunikationen i leverandørkæden for at garantere en sikker stofanvendelse. 

Betalt støtte

Du kan vælge at ansætte en konsulent til at varetage dine REACH-forpligtelser. Vær opmærksom - betal ikke for tjenester, som du ikke har behov for. Der findes en tjekliste, som hjælper dig i valget af den bedste konsulent til dine behov. 

Økonomisk støtte

Du kan være berettiget til økonomisk støtte fra EU eller din medlemsstat, specielt hvis du er en innovativ virksomhed, som skaber arbejdspladser, er lille, forskningsbaseret eller har et bæredygtigt fokus.

 

Undersøg mulighederne for EU-finansiering og national finansiering

Categories Display