Anmodning om et alternativt navn i blandinger

 

Du kan indsende en anmodning om anvendelse af et alternativt kemisk navn til ECHA for et stof i blandinger, der er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med CLP.

Brug den nyeste version af IUCLID til din anmodning, og indsend den ved brug af nedenstående særlige webformular.

Vigtigt: Der kræves en REACH-IT-konto til fakturering og kommunikation.

Udarbejdelse af en anmodning

1. Opret en REACH-IT-konto, hvis du ikke har en.

2. Opret et dossier til anmodning om alternativt kemiske navn i IUCLID.

Dossieret skal indeholde følgende oplysninger:

  • anmoderens identitet,
  • det foreslåede alternative kemiske navn,
  • stoffets identitet og sammensætning,
  • oplysninger om stoffets klassificering og mærkning,
  • handelsnavn(e) på den(de) blanding(er), der indeholder det stof, for hvilket der anmodes om tilladelse til at anvende et alternativt kemisk navn,
  • sikkerhedsdatabladet for det stof, for hvilket der anmodes om tilladelse til at anvende et alternativt kemisk navn,
  • sikkerhedsdatabladet for den(de) blanding(er), der indeholder stoffet,
  • en begrundelse, der godtgør, at ansøgeren har en kommerciel interesse, som er værd at beskytte ved undladelse af at offentliggøre det faktiske stofnavn, og
  • en begrundelse, der godtgør, at anvendelsen af det alternative kemiske navn opfylder behovet for at give tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes de nødvendige forebyggende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen, og behovet for at sikre, at risiciene ved håndtering af blandingen kan kontrolleres.

Det foreslåede alternative kemiske navn kan være et navn, der identificerer stoffets vigtigste kemiske funktionelle grupper, eller en alternativ betegnelse.


Vink: Ved udledning af det alternative navn anbefales det at anvende ordlisten i bilag VI, del B, i direktivet om farlige præparater.

Nærmere vejledning om udarbejdelse af dossieret findes i vejledningen: Sådan udarbejder du en anmodning om at anvende et alternativt kemisk navn for et stof i blandinger.


3. Indsend IUCLID -filen og de påkrævede bilag via webformularen.

Hvis du ikke modtager en bekræftelse efter at have indsendt anmodningen, bedes du kontakte ECHA's helpdesk."

Hvad sker der derefter?

Når ECHA har modtaget anmodningen, køres en viruskontrol og en "kontrol af forretningsregler" for at kontrollere, at dossieret er komplet og kan behandles.

Hvis dossieret går igennem "kontrollen af forretningsregler", sender ECHA dig en faktura. Når ECHA har modtaget betalingen, får du inden for seks uger besked, om anmodningen om anvendelse af et alternativt navn er imødekommet.

Hvis ECHA ikke accepterer anmodningen om anvendelse af et alternativt kemisk navn, eller hvis agenturet senere ændrer eller tilbagetrækker sin godkendelse vedrørende anvendelsen af det alternative kemiske navn, kan der anmodes om en domstolsprøvelse af afgørelsen. Anmodningen om domstolsprøvelse skal indsendes inden for to måneder fra modtagelse af afgørelsen, og indsendelsen skal ske ved brug af en særlig webformular.

Bemærk, at ECHA altid sender al kommunikation, der vedrører anmodningen, herunder afgørelsen, direkte til den anmodende part via REACH-IT-kommunikationssystemet.

Anmodning om domstolsprøvelse af en afgørelse vedrørende anvendelse af et alternativt kemisk navn

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)