Trin

Vedtagelsen af ​​en ny begrænsning af stoffers fremstilling, markedsføring eller anvendelse omfatter følgende hovedtrin:

1. Forberedende arbejde

En medlemsstat, Europa-Kommissionen eller ECHA kan være betænkelig ved, at et bestemt stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. I så fald at forbereder den en videre undersøgelse af problemet.

2. Meddelelse af hensigten om at udarbejde et begrænsningsdossier

Hvis medlemsstaten, Kommissionen eller ECHA konkluderer, at en begrænsning synes at være den bedste vej frem, skal den meddele sin hensigt om at udarbejde et begrænsningsdossier. ECHA fører et register over hensigter (RoI), som er offentligt tilgængeligt på ECHA's websted. Det giver berørte parter mulighed for at udarbejde deres bidrag til processen.

3. Udarbejdelse af begrænsningsdossieret

Begrænsningsdossieret indeholder oplysninger om farer og risici, tilgængelige oplysninger om alternativer og begrundelse for begrænsninger på EU-plan. Dossieret skal påvise, at en begrænsning er det mest hensigtsmæssige risikostyringsredskab for de identificerede risici. Begrænsningsdossieret kan også omfatte en analyse af de socioøkonomiske virkninger. Forslaget skal udarbejdes i overensstemmelse med kravene i bilag XV til REACH. Dossieret skal indsendes senest 12 måneder efter meddelelsen i registret over hensigter.

4. Indsendelse af begrænsningsdossieret

Medlemsstaterne kan på nuværende tidspunkt indsende begrænsningsforslag via e-mail eller gennem CIRCA BC.

5. Overensstemmelseskontrol

Udvalgene kontrollerer, om det indgivne begrænsningsdossier er i overensstemmelse med kravene i bilag XV til REACH.

6. Offentlig høring om begrænsningsrapporten

Begrænsningsrapporter, der er overensstemmende, vil blive offentliggjort på ECHA's websted, bortset fra eventuelle fortrolige oplysninger. Berørte parter kan fremsætte bemærkninger til begrænsningsrapporten og støttende dokumenter senest seks måneder efter offentliggørelsen af dem.

7. Råd fra forummet

Forummet kan rådgive RAC og SEAC om håndhævelsesmuligheden for ​​den foreslåede begrænsning.

8. Udarbejdning og vedtagelse af RAC's udtalelse

Senest ni måneder efter offentliggørelsen af ​​begrænsningsrapporten udarbejder og vedtager RAC en udtalelse på grundlag af begrænsningsdossieret og de bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring.

9. Udarbejdelse og vedtagelse af udkastet til SEAC's udtalelse

Senest ni måneder efter offentliggørelsen af ​​begrænsningsrapporten udarbejder og vedtager SEAC et udkast til en udtalelse på grundlag af begrænsningsdossieret, de samfundsøkonomiske virkninger og de bemærkninger og socioøkonomiske oplysninger, der er modtaget under den offentlige høring

10. Offentlig høring om SEAC's udkast til udtalelse

SEAC's udkast til udtalelse og den endelige udtalelse fra RAC vil blive lagt ud på ECHA's websted. Berørte parter kan fremsætte bemærkninger til SEAC's udkast til udtalelse senest 60 dage efter offentliggørelsen.

11. Udarbejdning og vedtagelse af SEAC's udtalelse

SEAC udarbejder og vedtager den endelige udtalelse under hensyntagen til bemærkningerne til udkastet.

12. Overgivelse af udtalelserne til Kommissionen

ECHA overgiver udtalelserne fra RAC og SEAC til Europa-Kommissionen sammen med relevante baggrundsdokumenter. Disse offentliggøres ligeledes på ECHA's websted.

13. Udarbejdelse og vedtagelse af beslutningen om begrænsning

Senest tre måneder efter at have modtaget udtalelsen fra udvalgene udarbejder Kommissionen et ændringsudkast til listen over begrænsninger.

Medmindre Rådet eller Europa-Parlamentet modsætter sig begrænsningen, vedtages det af Kommissionen. Beslutningen om begrænsning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende som et ændringsforslag til bilag XVII til REACH.

14. Overholdelse af begrænsningen

Når der er vedtaget en begrænsning for stoffet, skal den overholdes af industrien. Ved industrien forstås enhver, der er omfattet af begrænsningen, såsom producenter, importører, distributører, downstreambrugere og detailhandlende.

15. Håndhævelse af begrænsningen

Medlemsstaterne er ansvarlige for håndhævelsen af begrænsningen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)