Aktører

Hovedaktørerne i begrænsningsprocessen er:

1. Indsenderen (en medlemsstat eller ECHA)

Indsenderen af ​​et begrænsningsdossier kan enten være en medlemsstat eller, hvis Kommissionen anmoder derom, ECHA. ECHA kan desuden foreslå en begrænsning for artikler, der indeholder stoffer, som er opført på godkendelseslisten (bilag XIV).

2. Berørte parter

Berørte parter er borgere, organisationer, virksomheder samt andre myndigheder end indsenderen. De kan være fra EU eller andre steder. De kan fremsætte bemærkninger og indsende oplysninger under den offentlige høring.

3. ECHA

3.1 Sekretariatet

ECHA's sekretariat støtter udvalgene og forummet ved at levere de bedst mulige videnskabelige, tekniske og regulatoriske tjenester på en effektiv, gennemsigtig måde.

3.2 Udvalgene og forummet

3.2.1 Udvalget for Risikovurdering (RAC)

RAC formulerer en udtalelse om, hvorvidt de foreslåede begrænsninger er egnede til at mindske sundheds- og/eller miljørisikoen på grundlag af udvalgets gennemgang af de pågældende dele af begrænsningsdossieret og bemærkningerne fra de berørte parter.

3.2.2 Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC)

SEAC formulerer en udtalelse om den foreslåede begrænsning og dens samfundsøkonomiske indvirkning på baggrund af udvalgets gennemgang af de pågældende dele af begrænsningsdossieret og de samfundsøkonomiske virkninger. Ved formulering af sin udtalelse tager SEAC også højde for de bemærkninger og samfundsøkonomiske analyser, der er indsendt af berørte parter.

3.2.3 Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter (”forummet”)

Forummet kan rådgive om håndhævelsesmuligheden for den foreslåede begrænsning.

4. Europa-Kommissionen

Udtalelserne fra RAC og SEAC overgives til Europa-Kommissionen. Kommissionen udarbejder et udkast til ændring af listen over de begrænsninger, der fremgår af bilag XVII til REACH-forordningen.

Medmindre Rådet eller Europa-Parlamentet modsætter sig ændringsforslaget (ved processen "forskriftsudvalg med kontrol") vedtager Kommissionen afgørelsen og tilføjer begrænsningen til bilag XVII.

5. Industrien

Når der er vedtaget en begrænsning, skal den overholdes af industrien. Ved industrien forstås enhver, der er omfattet af begrænsningen, såsom producenter, importører, distributører, downstreambrugere og detailhandlere.

6. Medlemsstaterne

Medlemsstaterne er ansvarlige for håndhævelsen af begrænsningerne.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)