Præregistrering

Præregistrering er kun for virksomheder, der vil registrere indfasningsstoffer (eksisterende stoffer). Efter præregistrering kan potentielle registranter af samme stof finde hinandens kontaktoplysninger i REACH-IT, så de kan komme i kontakt for at nå til enighed om, at deres stof har samme identitet, danne et forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF), dele data og indsende et registreringsdossier i fællesskab.

 

Præregistrering
Virksomhederne er nødt til at præregistrere, hvis de vil udnytte de udvidede registreringsfrister, der er fastsat for indfasningsstoffer.
 
Hovedregistreringsperioden var fra 1. juni til 1. december 2008.
 
Virksomheder, der begyndte at fremstille eller importere et indfasningsstof i en mængde på 1 ton årligt eller derover efter 1. december 2008, kan indsende en sen præregistrering og stadig udnytte de forlængede frister. Producenter og importører af artikler med tilsigtet frigivelse af et indfasningsstof kan ligeledes indsende en sen præregistrering.
 
Sene præregistreringer skal indsendes:
 
  • senest seks måneder efter overskridelse af tærsklen på ét ton årligt og 
  • senest 12 måneder før den pågældende registreringsfrist.
Sen præregistrering kan derfor indsendes indtil 31. maj 2017 for stoffer, der skal registreres senest 31. maj 2018. 2018-fristen gælder for indfasningsstoffer, der fremstilles eller importeres i mængder under 100 tons årligt, og som ikke er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B. Andre indfasningsstoffer kan ikke længere præregistreres.
 
For stoffer, der ikke kan præregistreres længere, eller stoffer, som virksomheden beslutter ikke at præregistrere, skal potentielle registranter indsende en forespørgsel til ECHA før registrering.
 

 

Præ-SIEF
Virksomheder, der har præregistreret et stof, vil automatisk blive optaget i et REACH-IT-forum, der kaldes et præ-SIEF. Disse virksomheder skal nå til enighed om identiteten af det stof, de vil registrere.
 
De virksomheder, der er enige om, at deres stof er det samme, danner et forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF). Virksomheder med en senere registreringsfrist kan blive medlemmer af SIEF'et på et senere tidspunkt.
 
Som resultat af drøftelserne om stofidentitet kan nogle præ-SIEF'er for komplekse stoffer slutte sig sammen eller opdeles, før der dannes et SIEF. I begge tilfælde skal beslutningen dokumenteres klart. 
 

 

Forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF)
Virksomheder, der vil registrere samme indfasningsstof, danner eller tilslutter sig et forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF). De skal dele data om stoffets iboende egenskaber og samarbejde om at udpege og udføre supplerende undersøgelser eller om nødvendigt indsende forslag til forsøg. Navnlig har de pligt til at dele alle forsøgsdata om hvirveldyr. SIEF'ets medlemmer bør desuden aftale stoffets klassificering og mærkning.
 
Arbejdet i et SIEF fører til én fælles indsendelse for hvert stof og reducerer derved omkostningerne for registranterne og forhindrer unødvendige forsøg med dyr.
 
Deltagelse i et SIEF er en retlig forpligtelse for alle registranter af præregistrerede indfasningsstoffer. 
 
Foruden potentielle registranter kan også downstreambrugere og enhver person eller organisation, der ligger inde med relevante data om et indfasningsstof, deltage i SIEF'et, hvis de har tilkendegivet, at de er dataindehavere og er villige til at dele deres oplysninger.
 
SIEF'er har ingen påbudt selskabsform og forvaltes af industrien på uafhængig måde. ECHA er ikke inddraget i deres arbejde.

 

Ledende registranter og medregistranter
Deltagere i et SIEF skal udpege en ledende registrant, som skal agere i enighed med de andre medregistranter og indsende det ledende dossier i den fælles indsendelse. Aktiviteterne i SIEF'et kan koordineres af den ledende registrant, men der kan også aftales andre ordninger. REACH indeholder ingen regler for, hvordan den ledende registrant skal udvælges.
 
Et ledende dossier omfatter alle stofidentifikatorer, stoffets klassificering og mærkning og alle nødvendige (fyldestgørende) undersøgelsesresuméer og forslag til yderligere forsøg. Registranterne skal afgøre, om vejledningen om sikker brug af stoffet og kemikaliesikkerhedsrapporten skal indsendes af den ledende registrant på vegne af medregistranterne, eller om dette skal være en del af medregistranternes dossierer. Det ledende dossier skal indsendes først, inden medregistranterne indsender deres.
 
Medregistranterne indsender derefter dossierer, som kun indeholder oplysninger, der er specifikke for deres virksomhed og stof, f.eks. oplysninger om stoffets urenhedsprofil, deres identificerede anvendelser og produktionsmængder. Disse indsendelser behøver ikke indeholde de oplysninger, der allerede er givet af den ledende registrant.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)