Kandidatlisten

Det første trin i godkendelsesproceduren er at identificere de stoffer, der kan have alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, og hvor de risici, der er forbundet med deres anvendelse, således skal kontrolleres tilstrækkeligt og stofferne efterhånden erstattes, hvis det er muligt.

En medlemsstat eller ECHA, på vegne af Europa-Kommissionen, kan stille forslag til identifikation af et stof som et særligt problematisk stof (SVHC). Hvis stoffet identificeres, opføres det på kandidatlisten oven stoffer til eventuel optagelse på godkendelseslisten (bilag XIV).

Optagelsen af et stof på kandidatlisten medfører juridiske forpligtelser for virksomheder, der fremstiller, importerer eller anvender disse stoffer, enten som sådan, i blandinger eller i artikler.

Hensigten om at stille forslag til identifikation af et stof som et særligt problematisk stof offentliggøres i registret over hensigter, inden forslaget stilles, således at industrien og andre interessenter er orienteret på forhånd.

Forslaget udarbejdes i overensstemmelse med bilag XV til REACH og er inddelt i to hoveddele. Den første del indeholder oplysningerne og begrundelsen for at identificere stoffet som et særligt problematisk stof. Den anden del, der behandles på de efterfølgende trin i identifikationsprocessen, indeholder oplysninger om mængder på det indre marked og stoffets anvendelser, om den deraf følgende frigivelse og eksponering og om eventuelle alternativer til stoffet.

Efter offentliggørelsen af forslaget kan enhver kommentere forslaget eller indsende yderligere oplysninger, f.eks. vedrørende egenskaber, anvendelser og risici forbundet med det foreslåede stof eller alternativer. Hvis der ikke fremsættes nogen kommentarer, optages stoffet på kandidatlisten. Forslagene og kommentarerne fremsendes til Medlemsstatsudvalget (MSC), der skal nå til enighed om identifikationen som et særligt problematisk stof. Hvis der ikke opnås enighed i udvalget, henvises sagen til Europa-Kommissionen.