Aktører

De vigtigste aktører i godkendelsesproceduren er:

1. Ansøger

Ansøgeren kan være en producent, importør eller downstream-bruger af et stof, der kræver godkendelse (som beskrevet i bilag XIV). Ansøgeren kan ansøge om godkendelse af vedkommendes egen anvendelse eller godkendelse af de tiltænkte anvendelser for det stof, der markedsføres. En eller flere personer kan udfærdige en ansøgning for et eller flere stoffer, der i henhold til afsnit 1.5 i bilag XI til REACH-forordningen opfylder definitionerne på en gruppe stoffer, samt for et eller flere anvendelsesområder.

Hvis Kommissionen godkender anvendelsen af stoffet, skal indehaverne af godkendelsen opfylde kravene i godkendelsen, når de markedsfører og/eller anvender stoffet. Indehaverne af godkendelsen skal opdatere sikkerhedsdatabladet og anføre godkendelsesnummeret på etiketten, inden de markedsfører stoffet eller blandingen.

2. ECHA

2.1 ECHA-udvalg

Udvalget for Risikovurdering (RAC) og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) udarbejder udtalelser om en ansøgning om godkendelse.

2.1.1 Udvalget for Risikovurdering (RAC)

RAC udarbejder en udtalelse om ansøgningen og vurderer de risici for menneskers sundhed og/eller miljøet, der følger af anvendelsen/anvendelserne af stoffet. Udvalget vurderer ligeledes de i ansøgningen beskrevne risikohåndteringsforanstaltningers egnethed og effektivitet og i givet fald de risici, der følger af mulige alternativer.

2.1.2 Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC)

SEAC udarbejder en udtalelse om ansøgningen og vurderer de socioøkonomiske faktorer, og om der findes tilgængelige, hensigtsmæssige og teknisk gennemførlige alternativer til anvendelsen/anvendelserne af stoffet som beskrevet i ansøgningen, samt eventuelle oplysninger om alternativer indsendt af tredjeparter.

2.2 ECHA-sekretariatet

ECHA-sekretariatet stiller vejledning og værktøjer til rådighed for ansøgerne ved udarbejdelsen af ansøgningerne. Sekretariatet støtter desuden ECHA-udvalgene ved at yde videnskabelig, teknisk og reguleringsmæssig bistand på en effektiv og gennemsigtig måde.

3. Interesserede parter

Interesserede parter er borgere, organisationer, virksomheder og myndigheder. De kan være fra EU eller lande uden for EU. De kan tilvejebringe information om alternative stoffer eller teknologier under høringsprocessen for ansøgninger samt for vurderinger af godkendelser.

4. Europa-Kommissionen

Udtalelserne fra RAC og SEAC sendes til Europa-Kommissionen. Kommissionen udarbejder et udkast til afgørelse om godkendelse inden for tre måneder fra modtagelsen af udtalelserne fra ECHA. Kommissionen vedtager den endelige afgørelse og udsteder eller afviser godkendelsen. Sammendrag af afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og i en af ECHA vedligeholdt database.

5. Downstream-brugere

En downstream-bruger kan anvende stoffet, hvis der er udstedt en godkendelse til en aktør højere oppe i downstream-brugerens forsyningskæde. Vedkommende skal overholde de betingelser, der er fastlagt i godkendelsen, og underrette ECHA om sin anvendelse af stoffet.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)