REACH

 

REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. Den fremmer også alternative metoder til farevurdering af stoffer med henblik på at reducere antallet af dyreforsøg.

Stofidentitet

Entydig identifikation af stoffer er en forudsætning for de fleste REACH-processer. Aktører i leverandørkæden skal have tilstrækkelige oplysninger om deres stofs identitet.

Processer

 

Image

Virksomhederne har ansvaret for at indsamle oplysninger om de stoffers egenskaber og anvendelser, som de fremstiller eller importerer i mængder på over et ton pr. år. De skal også foretage en vurdering af de farer og potentielle risici, som dette stof udgør..

Image

ECHA og medlemsstaterne vurderer de oplysninger, som virksomhederne har fremlagt, med henblik på at undersøge kvaliteten af registreringsdossiererne og forslagene til forsøg samt afklare, om et givet stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller for miljøet.

 

Image

Formålet med godkendelsesproceduren er at sikre, at risiciene i forbindelse med særligt problematiske stoffer er tilstrækkeligt kontrolleret, og at disse stoffer efterhånden erstattes af egnede alternativer, samtidigt med at det sikres, at EU's indre marked fungerer efter hensigten.

Image

Begrænsninger er et redskab til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod uacceptable risici, som er forbundet med kemikalier. Begrænsninger kan begrænse eller forbyde fremstilling, markedsføring eller anvendelse af et stof.

 

Downstreambrugere

Image

Du er downstream-bruger, hvis du anvender et stof, enten som sådan eller i en blanding, som led i dine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter.

Kandidatlisten over stoffer i artikler

Image

Identificeringen af et stof som et særligt problematisk stof (SVHC) og opførelsen af dette på kandidatlisten medfører visse retlige forpligtelser for importører, producenter og leverandører af en artikel, som indeholder sådant et stof.

 

Nanomaterialer i henhold til REACH og CLP

Image

Nanoteknologi ekspanderer hurtigt og anvendes inden for flere forskellige områder, som f.eks. sundhedspleje, forbrugsprodukter som kosmetik, elektronik, energiteknologier, fødevarer og landbrug.

Giftinformationscentraler

Image

Webstedet om giftinformationscentraler er oprettet for at hoste de redskaber og formater, der skal støtte virksomheders indsendelse af oplysninger til udpegede organer og giftinformationscentraler.