Forordning om forudgående informeret samtykk

Forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC, forordning (EU) nr. 649/2012) regulerer importen og eksporten af visse farlige kemikalier og pålægger virksomheder, der ønsker at eksportere sådanne kemikalier til lande uden for EU, nogle forpligtelser. I EU gennemfører den Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.

Om PIC

 

Lovgivning

Omfang og processer

 

Image

PIC-forordningen indeholder tre sæt bestemmelser vedrørende eksport af kemikalier:

  • Kemikalier, der er opført i bilag I, skal overholde proceduren for eksportanmeldelse (Del 1) og kravet om udtrykkeligt samtykke (Del 2 og 3). Denne liste ajourføres jævnligt som følge af aktiviteter inden for EU's lovgivning og udviklingen af Rotterdamkonventionen.
  • Det er forbudt at eksportere kemikalier, der er opført i bilag V.
  • Alle kemikalier, der eksporteres, er underlagt reglerne om emballering og mærkning i henhold til CLP-forordningen 1272/2008 (EF) og enhver anden relevant EU-lovgivning.

Liste over kemikalier: Bilag I

 
Image

Eksportører i en EU-medlemsstat skal anmelde deres hensigt om at eksportere visse kemikalier til et land uden for EU.
 

Image

Foruden anmeldelseskravet er eksporten af kemikalier, som er opført i del 2 og 3 i bilag I til PIC-forordningen, også underlagt det krav, at der foreligger et gyldigt udtrykkeligt samtykke fra den udpegede nationale myndighed i importlandet uden for EU.