Skip to Content
Skip to Content

Register over hensigter

Register over hensigter

ECHA eller medlemsstaterne kan (på anmodning af Kommissionen) udarbejde dossierer til identifikation af meget problematiske stoffer (SVHC) og dossierer med forslag om begrænsninger (bilag XV til REACH). Dossierer med forslag til harmoniseret klassificering og mærkning af stoffer kan udarbejdes af medlemsstaternes kompetente myndigheder, producenter, importører og downstream-brugere.

Formålet med det offentlige register over hensigter er at gøre interesserede parter opmærksom på stoffer, for hvilke det er hensigten at indsende et dossier vedrørende harmoniseret klassificering og mærkning, SVHC-status eller begrænsning. De interesserede parter får derved tid til at forberede deres senere kommentarer i den pågældende proces. Med registeret undgås desuden dobbeltarbejde og tilskyndes til samarbejde mellem potentielle indsendere af dossierer.

I registeret kan man se, om en anden indsender tidligere har udarbejdet et bilag XV-dossier eller et dossier om harmoniseret klassificering og mærkning eller er i færd med at udarbejde et dossier om stoffet. Det er værd at bemærke, at begrænsningsprocessen indeholder et retskrav om, at medlemsstaten underretter agenturet om sin hensigt om at udarbejde et bilag XV-begrænsningsdossier (artikel 69, stk. 5 i REACH).

Når indsendelsen af dossiererne er gennemført, begynder en offentlig høring, hvor de berørte partnere opfordres til at fremsætte kommentarer til forslaget. På grundlag af de kommentarer, der er modtaget ved den offentlige høring, drøftes forslagene i de pågældende udvalg (i Udvalget for Risikovurdering vedrørende harmoniseret klassificering og mærkning samt begrænsninger, i Udvalget for Socioøkonomisk Analyse vedrørende begrænsninger, og i Medlemsstatsudvalget vedrørende SVHC-stoffer).

De interesserede parter anbefales derfor at følge dossierets behandling ved jævnligt at kontrollere registeret over hensigter, de offentlige høringssider og RAC's, SEAC's og Medlemsstatsudvalgets websider.

Registeret over hensigter er delt i tre separate afsnit:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2