EU Privacy Disclaimer

 

Det Europæiske Kemikalieagentur ("ECHA") vedligeholder dette websted ("ECHA's websted") med det formål at forbedre den offentlige adgang til oplysninger om dets aktiviteter og opfylde de forpligtelser, der hører under dets mandat.

Når en person bruger ECHA's websted, accepterer denne person ("brugeren") fuldt ud nedenstående vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser berører ikke mere specifikke vilkår og betingelser, der gælder for IT-værktøjer eller andet indhold eller data, der hostes på eller leveres via ECHA's websted.

1. Ansvarsfraskrivelse

ECHA's mål er at vedligeholde dette ECHA-websted og sørge for, at alle oplysninger på ECHA's websted er tilgængelige, nøjagtige, ajourførte og fungerer. ECHA fremsætter dog ingen erklæringer eller garantier og påtager sig intet ansvar for webstedets tilgængelighed, nøjagtighed eller indholdet og/eller fejl på webstedet, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne juridiske meddelelse (se afsnit 3). Det betyder, at ECHA ikke påtager sig noget ansvar eller erstatningsansvar som følge af eller i forbindelse med tilgængeligheden og/eller brugen af ECHA's websted eller oplysninger på dette websted, medmindre andet er angivet.

De oplysninger, som ECHA stiller til rådighed, er udelukkende af generel karakter og vedrører ikke nogen bestemt enkeltpersons eller enheds særlige forhold. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som professionel eller juridisk rådgivning. ECHA kan ikke garantere — og garanterer ikke — at dokumenterne på ECHA's websted er nøjagtige gengivelser af officielt vedtagne tekster. Kun tekster fra Den Europæiske Unions Tidende eller de oplysninger, der er nævnt i afsnit 3, er autentiske og kan have retlig virkning.

Samtidig, uden at dette berører afsnit 3 i denne juridiske meddelelse, vises de oplysninger, dokumenter, data og databaser, der findes på ECHA's websted, også sådanne leveret af tredjeparter, uden ændringer og uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig, stiltiende eller som følge af lov, sædvane eller kutyme.

2. Begrænset brug af ECHA’s websted

Brugeren må ikke overføre materiale til, fra eller via ECHA's websted eller lægge indhold på ECHA's websted, som på nogen måde kan være ulovligt, skadeligt, ærekrænkende, forkasteligt eller stødende.

3. Offentliggjorte oplysninger på ECHA's websted

Ud over generelle oplysninger om driftsaktiviteter eller andet offentliggør ECHA også de autentiske udgaver af følgende lister og oplysninger på ECHA's websted:

 • Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC). I henhold til artikel 59, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) skal ECHA offentliggøre og opdatere kandidatlisten over særligt problematiske stoffer på ECHA's websted. Denne kandidatliste anses for at være den eneste autentiske udgave.
 • Listen over relevante stoffer og leverandører i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter. I henhold til artikel 95, stk. 1, og artikel 95, stk. 7, i forordningen om biocidholdige produkter skal ECHA offentliggøre og opdatere listen over relevante stoffer og leverandører på ECHA's websted. Denne liste anses for at være den eneste autentiske udgave.
 • Den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP). I henhold til artikel 44, stk. 2, i REACH-forordningen skal ECHA offentliggøre og opdatere den rullende fællesskabshandlingsplan på ECHA's websted. Denne liste anses for at være den eneste autentiske udgave.
 • Visse andre oplysninger, såsom ECHA's individuelle regulatoriske beslutninger og beslutninger truffet af ECHA's bestyrelse (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Links

4.1. Links fra ECHA's websted til eksterne websteder

ECHA offentliggør links til mange europæiske institutioner, organer og agenturer samt tredjepartswebsteder, der er relevante for ECHA's arbejde. Linkene er kun til orientering. Brugeren skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis brugeren går ind på et andet websted via et link på ECHA's websted, er brugeren underlagt det pågældende websteds vilkår for anvendelse og politik for beskyttelse af privatlivets fred.
 • ECHA støtter ikke og påtager sig intet ansvar for indhold eller brug af sådanne tredjepartswebsteder.

Hvis et link på ECHA's websted ikke virker, opfordres brugeren til at kontakte ECHA.

4.2. Links fra eksterne websteder til ECHA's websted

ECHA tillader og tilskynder organisationer og enkeltpersoner til at oprette links til ECHA's websted, idet alle følgende betingelser skal opfyldes:

 • Der må kun linkes til websider, der indeholder link til denne juridiske meddelelse (http://echa.europa.eu/da/legal-notice).
 • Når brugeren kommer ind på ECHA's websted via et eksternt link, skal det klart fremgå, at oplysningerne fra ECHA's websted er gratis og uden enerettigheder.
 • Links må ikke opfattes som en blåstempling fra ECHA's side af målene med eller indholdet af produkter eller tjenester eller videnskabelige eller administrative resultater af de oplysninger eller den tekst, der linkes til i forbindelse hermed.

5. Meddelelse om intellektuelle ejendomsrettigheder

© Det Europæiske Kemikalieagentur, 2007-2023.

Gengivelse, formidling eller yderligere anvendelse af oplysninger, dokumenter og data på ECHA's websted og/eller i ECHA's databaser kan være beskyttet i henhold til intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder, og anvendelse deraf uden at have indhentet forudgående tilladelse fra ejeren/ejerne af rettighederne til de relevante oplysninger, dokumenter og data kan krænke ejerens/ejernes rettigheder. ECHA påtager sig ikke noget ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for krænkelser af ophavsretten eller andre rettigheder vedrørende oplysninger, dokumenter og data, der offentliggøres på ECHA's websted.

Yderligere oplysninger om intellektuel ejendomsret og andre rettigheder findes i afsnit 5.1 og 5.2.

Nogle af oplysningerne på ECHA's websted er underlagt tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder (se især afsnit 5.1.2 nedenfor).

5.1. Gengivelse af oplysninger, dokumenter og data fra ECHA's websted

5.1.1 ECHA's materiale

A) General regel

Under forudsætning af vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse og under forudsætning af andre bindende begrænsninger, der er fastsat i gældende lovgivning, må de oplysninger, dokumenter og data, der gøres tilgængelige på ECHA's websted, med undtagelse af materialer, der er omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter samt hele eller væsentlige dele af databaser, downloades, reproduceres, distribueres og/eller anvendes helt eller delvis til kommercielle og ikke-kommercielle formål, forudsat at:

 1. brugeren anerkender, at ECHA ikke påtager sig noget ansvar og/eller erstatningsansvar for enhver brug af oplysningerne, dokumenterne eller dataene
 2. brugeren ikke ændrer oplysningernes, dokumenternes eller dataenes integritet (underliggende betydning/budskab(er)) og
 3. ECHA angives som kilde: "Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, http://echa.europa.eu/". Denne kildeangivelse skal fremgå af alle kopier af materialet.

Uden at begrænse ECHA's andre rettigheder eller retsmidler ophører den heri givne tilladelse automatisk, såfremt brugeren misligholder vilkårene i denne juridiske meddelelse, og i så fald skal brugeren straks destruere alt downloadet materiale, som denne er i besiddelse af.

B) Undtagelser

Hele eller væsentlige dele af databaser

Ovennævnte generelle regel om tilladelse til at downloade og kopiere information fra ECHA-webstedet omfatter ikke hele eller væsentlige dele af databaser (en database skal fortolkes som en samling af uafhængige værker, data eller andet materiale, der er organiseret systematisk eller metodisk og individuelt tilgængeligt elektronisk eller på anden måde), med undtagelse af visse systematiske dataindsamlingsaktiviteter, der er tilladt, jf. afsnit 5.1.1 nedenfor. Det er forbudt at gengive alt eller en væsentlig del af indholdet af ECHA's databaser, medmindre ECHA har givet forudgående skriftlig tilladelse dertil. Alle forespørgsler skal sendes til ECHA via formularen til anmodning om oplysninger på ECHA's kontaktside.

Bemærk venligst, at indholdet i databaserne også kan være omfattet af tredjeparters enerettigheder (se afsnit 5.1.2).

Systematisk dataindsamling

Systematisk automatiseret dataindsamling (herunder scraping, datamining, og ekstraktion og genanvendelse af data) af hele eller dele af indholdet på ECHA-webstedet og i ECHA's databaser tillades generelt ikke. Ikke desto mindre kan kulturarvs- og forskningsinstitutioner som defineret i artikel 2 i direktiv (EU) 2019/790 om ophavsret på det digitale indre marked udføre tekst- og datamining med henblik på videnskabelig forskning i overensstemmelse med artikel 3 i direktivet.

Specifikke vilkår for andre anvendelser kan gælde

Ud over ovenstående kan der gælde specifikke vilkår og betingelser for andre anvendelser af materiale beskyttet af ECHA's intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden vis, f.eks. oversættelser.

5.1.2 Materiale, der er omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjepart

Den tilladelse, der er nævnt i afsnit 5.1.1, gælder ikke for indhold, der er beskyttet af immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter. Hvad angår materiale, der er underlagt immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjepart, skal brugeren derfor overholde de brugsvilkår, der er knyttet til et sådant materiale, eller indhente den nødvendige tilladelse til reproduktion, distribution eller anden brug fra rettighedshaveren. ECHA påtager sig ikke noget ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for krænkelser af sådanne rettigheder vedrørende oplysninger, dokumenter og data, der offentliggøres på ECHA's websted.

Sådanne materialer omfatter eksempelvis CAS-oplysninger og visse data i EUCLEF-databasen:

 • CAS-oplysningerne på ECHA's websted ejes af American Chemical Society, og anvendelse eller videreformidling, undtagen i henhold til forskriftsmæssige krav og/eller i rapporter, der kræves i henhold til national lovgivning eller administrative bestemmelser, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra American Chemical Society.
 • Visse data i EUCLEF-databasen (EUCLEF-data) leveres til ECHA af Verisk Europe APS. Direkte kommercielt salg af EUCLEF-data er forbudt. Anvendelse til ikkekommercielle formål og overholdelse af lovbestemmelser er tilladt.

Brugeren mindes også om, at fyldestgørende undersøgelsesresuméer og undersøgelsesresuméer, der offentliggøres på ECHA's websted, i henhold til artikel 10 i REACH-forordningen kun kan anvendes med henblik på registrering, såfremt den potentielle registrant er i retmæssig besiddelse af eller har tilladelse til at henvise til den tilsvarende fuldstændige undersøgelsesrapport.

5.2. ECHA's varemærker

ECHA har eneret til at anvende sine varemærker. De må ikke anvendes uden ECHA's forudgående skriftlige tilladelse. Forespørgsler skal sendes til ECHA via formularen til anmodning om oplysninger på ECHA's kontaktside. Specifik information om anvendelse af ECHA's logo findes på ECHA's websted (https://echa.europa.eu/corporate-identity). 

6. Beskyttelse af personoplysninger

ECHA går ind for beskyttelse af brugernes sikkerhed. Uden at dette berører cookies (se afsnit 8 nedenfor), kan brugeren browse ECHA's websted uden at give nogen personlige oplysninger. I visse tilfælde kræves der imidlertid personoplysninger, for at ECHA kan give brugeren adgang til de ønskede e-tjenester, f.eks. helpdesksupport, offentlige høringer eller softwareprogrammer, og i så fald gælder særlige betingelser.

ECHA's databeskyttelsespolitik og yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger findes på ECHA's websted på siden om beskyttelse af personoplysninger (https://echa.europa.eu/da/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Generelle forespørgsler vedrørende den overordnede privatlivspolitik på ECHA's websted kan rettes til ECHA via formularerne til anmodninger om oplysninger på ECHA's kontakt-side.

7. Diverse

7.1. Overtrædelse af vilkårene og betingelserne i den juridiske meddelelse

Manglende overholdelse af vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse kan få konsekvenser for brugeren, herunder, men på ingen måde begrænset til, at brugeren forbydes adgang til ECHA's websted og databaser ved at blokere brugerens IP-adresse.

Brugere kan desuden holdes ansvarlig for skader på ECHA's websted eller for skader, som direkte eller indirekte skyldes en svækkelse af tilgængeligheden eller adgangen til ECHA's websted som følge af deres handlinger.

7.2. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

Vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse er omfattet af EU-retten og om nødvendigt suppleret af lovgivningen i Finland. Enhver tvist, som ikke kan afgøres i mindelighed, skal indbringes for domstolene i Finland

8. Cookies på ECHA's websted

For at sikre, at ECHA's websted fungerer korrekt, lægger ECHA ind imellem små datafiler kaldet cookies på brugerens enhed.

8.1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på brugerens computer eller mobile enhed, når denne besøger ECHA's websted. Den gør det muligt for ECHA's websted at huske brugerens handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger) i en periode, så brugeren ikke skal angive disse indstillinger, hver gang denne kommer tilbage på ECHA's websted, eller når brugeren browser fra én side til en anden.

8.2. Hvordan bruger ECHA cookies på ECHA's websted?

En række sider på ECHA's websted bruger cookies for at huske:

 • brugerens visningsindstillinger som kontrastfarver eller skriftstørrelse
 • om brugeren allerede har svaret på en pop-op-undersøgelse om, hvorvidt indholdet var nyttigt (så brugeren ikke bliver spurgt igen)
 • om brugeren har accepteret ECHA's brug af cookies på ECHA's websted.

Yderligere oplysninger om de cookies, der bruges på ECHA's websted, og formålet med dem findes nedenfor:

Navn Udløb Beskrivelse

Sessionscookies

Sessionens ophør Formålet med sessionscookies er at identificere den unikke bruger, som er knyttet til sessionen og få angivet, at brugeren aktivt anvender ECHA's websted. Cookierelaterede oplysninger anvendes ikke til at identificere brugeren personligt.
Cookienotifikation 1 måned Gemmer brugerens accept af brug af cookies på ECHA's websted. Cookienotifikationen vises på hver side, medmindre brugeren accepterer den.
Brugerindstillinger Et år COOKIE_SUPPORT angiver, at brugeren accepterer cookies. GUEST_LANGUAGE_ID angiver brugerens sproglige indstillinger.
Google Analytics-cookies To år (til at skelne mellem brugere og sessioner) 10 minutter (til at sænke anmodningshastigheden) ECHA's websted bruger Google Analytics, et webanalyseværktøj udviklet af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger cookies. De oplysninger, som cookien indsamler om brugerens brug af ECHA's websted (herunder brugerens IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere brugerens brug af ECHA's websted, udarbejde rapporter om aktiviteten på ECHA's websted til operatøren og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på ECHA's websted og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller hvis tredjepart behandler oplysningerne på Googles vegne. Google sammenkører ikke brugerens IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med. Brugeren kan afvise brug af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i sin browser. I så fald kan en bruger dog muligvis ikke udnytte den fulde funktionalitet af ECHA's websted. Ved at bruge ECHA's websted erklærer brugeren sig indforstået med, at Google behandler dennes oplysninger på den måde og med det formål, som er beskrevet ovenfor. Brugeren kan afvise at bruge cookies ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Dette program kommunikerer med Google Analytics JavaScript (ga.js) og meddeler, at oplysninger om besøget på ECHA's websted ikke skal sendes til Google Analytics.
Internet Explorer-advarsel Sessionens ophør ECHAIExplorerWarning gemmer brugerens accept af den informative meddelelse, der vises ved brug af IE 7. Meddelelsen informerer brugeren om, at ikke alle portalens funktioner fungerer optimalt med IE 7.
Ansvarsfraskrivelse 1 måned Gemmer brugerens accept af ansvarsfraskrivelsen, når denne klikker i det relevante felt. Ansvarsfraskrivelsen vises på den side, hvor der søges efter kemikalier (Search for Chemicals) sammen med næsten alle søgeformularerne samt "View Substance" i afsnittet "Information om kemikalier".
AddThis-cookies 30 minutter til to år
 • _atuvc (to år): sikrer, at brugeren ser det opdaterede antal, hvis en side deles.
  _atuvs (30 minutter): bruges sammen med __atuvc. Tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
 • bt2 (otte måneder): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
 • di2 (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
 • loc (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
 • uid (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
 • uvc (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
 • vc (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.

Det er ikke strengt nødvendigt at aktivere disse cookies, for at ECHA's websted fungerer korrekt, men det giver brugeren en bedre browsingoplevelse. Brugeren kan slette eller blokere disse cookies, men i så fald virker nogle af funktionerne på ECHA's websted muligvis ikke efter hensigten.

De cookierelaterede oplysninger bruges ikke til at identificere brugeren personligt, og mønsterdataene kontrolleres fuldstændigt af ECHA. Disse cookies bruges ikke til andre formål end de her beskrevne.

8.3. Sådan kontrolleres cookies

Brugeren kan kontrollere og/eller slette cookies efter eget ønske – se flere oplysninger på aboutcookies.org. Brugeren kan slette alle de cookies, der allerede ligger på dennes computer, og kan indstille de fleste browsere til at forhindre, at de lægges på computeren. I så fald kan brugeren imidlertid være nødt til at tilpasse sine indstillinger, hver gang vedkommende besøger et websted, og visse tjenester og funktioner fungerer muligvis ikke.

 

Version 7 — 18/01/2023