Juridisk meddelelse

Det Europæiske Kemikalieagentur ("ECHA") vedligeholder dette websted ("ECHA's websted") med det formål at forbedre den offentlige adgang til oplysninger om dets aktiviteter og opfylde sine forpligtelser i henhold til de retsakter, der hører under dets mandat.

ECHA tilstræber at holde disse oplysninger og dette materiale så korrekte og nøjagtige, som det med rimelighed er muligt. Oplysningerne er ikke nødvendigvis altomfattende, fuldstændige, nøjagtige eller ajourførte. Hvis ECHA bliver opmærksom på fejl, søges de rettet så hurtigt som muligt.

Opslag på eller brug af ECHA's websted omfatter fuldstændig accept af nedenstående vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser berører ikke de vilkår og betingelser, som gælder for de IT-værktøjer, som hostes på ECHA's websted, herunder eksempelvis REACH IT.

1. Ansvarsfraskrivelse

ECHA påtager sig intet som helst ansvar, der følger af eller er i forbindelse med brugen af ECHA's websted.

De oplysninger, som ECHA giver, er i høj grad af generel karakter og ikke rettet mod specielle omstændigheder for nogen bestemt enkeltperson eller enhed, ligesom oplysningerne ikke gives som professionel eller juridisk rådgivning.

Uden at dette berører den første sætning i afsnit 3 i denne juridiske meddelelse, gives oplysninger, dokumenter, data og databaser, der offentliggøres på ECHA's websted, som de er og forefindes og uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig, stiltiende eller som følge af lov, sædvane, handelssædvane eller handelsbrug.

ECHA kan ikke garantere og garanterer ikke, at dokumenter på ECHA's websted er nøjagtige gengivelser af officielt vedtagne tekster. I tilfælde af uoverensstemmelser har teksten i EU-Tidende eller, hvor det er relevant, oplysningerne i pkt. 3 altid forrang.

Under alle omstændigheder er det ECHA's mål at minimere forstyrrelser i brugen af ECHA's websted som følge af tekniske fejl. Nogle data eller oplysninger på ECHA's websted kan imidlertid være oprettet eller struktureret i filer eller formater, der ikke er fejlfri. ECHA kan derfor ikke garantere og garanterer ikke, at webstedet ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. ECHA påtager sig intet ansvar for sådanne problemer (f.eks. driftsforstyrrelser, computervira og indholdsmæssige ændringer), der måtte opstå som følge af brugen af ECHA's websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Medmindre der foreligger svig eller forsæt, er ECHA ikke erstatningsansvarlig (hverken i henhold til kontrakt eller på anden vis) for direkte, særlige, indirekte eller tilfældige skader, skader, der medfører straf, eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til tab af tid, indtægter, fortjeneste, kunder eller data), for beslutninger, som træffes af parter i tillid til de dokumenter, oplysninger og data, som offentliggøres på ECHA's websted, eller for afbrydelser i forbindelse med data, oplysninger eller andre aspekter af ECHA's websted eller for bedragerisk brug af ECHA's websted af en tredjepart. Hvis ansvaret ikke kan fraskrives ved lov, begrænses det til det faktiske og direkte økonomiske tab, i det omfang det ikke er forårsaget af bevist forsømmelse fra den part, der benytter ECHA's websted, enten på egne vegne eller for en anden part, og omfatter, men er ikke begrænset til, formålet med opslaget ("brugeren").

Denne ansvarsfraskrivelse gælder i det videste omfang der er tilladt i henhold til gældende lov. Formålet med denne ansvarsfraskrivelse er dog ikke at begrænse ECHA's ansvar på nogen måde eller i noget omfang, der strider mod bindende krav fastlagt i gældende national lovgivning, eller at fraskrive sig ansvaret i forhold, hvor ansvaret ikke kan fraskrives i henhold til sådan lovgivning.

2. Begrænset brug af ECHA’s websted

Brugeren må ikke anvende ECHA's websted af grunde eller til formål, som er ulovlige, ærekrænkende, skadelige, krænkende eller stødende på nogen måde, ligesom brugeren ikke må sende materiale, der kan være ulovligt, skadeligt, ærekrænkende, krænkende eller stødende på nogen måde, til, fra eller via ECHA's websted eller poste sådant materiale på ECHA's websted.

3. Offentliggjorte oplysninger på ECHA's websted

Ud over generelle oplysninger om sine aktiviteter offentliggør ECHA også de autentiske udgaver af følgende lister og oplysninger på ECHA's websted:

 • Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC). I henhold til artikel 59, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) skal ECHA offentliggøre og opdatere kandidatlisten over særligt problematiske stoffer på ECHA's websted. Denne kandidatliste anses for at være den eneste autentiske udgave.
 • Listen over relevante stoffer og leverandører i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter. I henhold til artikel 95, stk. 1, og artikel 95, stk. 7, i forordningen om biocidholdige produkter skal ECHA offentliggøre og opdatere listen over relevante stoffer og leverandører på ECHA's websted. Denne liste anses for at være den eneste autentiske udgave.
 • Den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP). I henhold til artikel 44, stk. 2, i REACH-forordningen skal ECHA offentliggøre og opdatere den rullende fællesskabshandlingsplan på ECHA's websted. Denne liste anses for at være den eneste autentiske udgave.
 • Visse andre oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, individuelle beslutninger og beslutninger truffet af ECHA's bestyrelse (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Brugeren mindes om, at fyldestgørende undersøgelsesresuméer og undersøgelsesresuméer, der offentliggøres på ECHA's websted, i henhold til artikel 10 i REACH-forordningen kun kan anvendes med henblik på registrering, såfremt den potentielle registrant er i retmæssig besiddelse af eller har tilladelse til at henvise til den tilsvarende fuldstændige undersøgelsesrapport.

CAS-oplysningerne på ECHA's websted ejes af American Chemical Society, og anvendelse eller videreformidling, undtagen i henhold til forskriftsmæssige krav og/eller i rapporter, der kræves i henhold til national lovgivning eller administrative bestemmelser, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra American Chemical Society.

 

4. Links

4.1. Links fra ECHA's websted til eksterne websteder

ECHA offentliggør links til mange europæiske institutioner, organer og agenturer samt tredjepartswebsteder, der er relevante for ECHA's arbejde. Brugeren skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis brugeren går ind på et andet websted via et link på ECHA's websted, er brugeren underlagt det pågældende websteds vilkår for anvendelse og politik for beskyttelse af privatlivets fred.
 • ECHA støtter ikke og påtager sig intet ansvar for indhold eller brug af sådanne tredjepartswebsteder.

Hvis et link på ECHA's websted ikke virker, kan brugeren kontakte ECHA, hvorefter ECHA vil rette op på situationen.

4.2. Links fra eksterne websteder til ECHA's websted

ECHA tillader og tilskynder organisationer og enkeltpersoner til at oprette links til ECHA's websted, idet alle følgende betingelser skal opfyldes:

 • Der må kun linkes til websider, der indeholder link til denne juridiske meddelelse (http://echa.europa.eu/da/legal-notice).
 • Links til ECHA's websted på et andet websted må ikke give anledning til tvivl hos brugerne af det pågældende websted, for så vidt angår kilden til indholdet på ECHA's websted. ECHA skal anerkendes fuldt ud som kilde som fastlagt i denne juridiske meddelelse.
 • Når brugeren kommer ind på ECHA's websted via et eksternt link, skal det klart fremgå, at oplysningerne er gratis og uden enerettigheder.
 • Links må ikke opfattes som en blåstempling fra ECHA's side af målene med eller indholdet af produkter eller tjenester eller videnskabelige eller administrative resultater af de oplysninger eller den tekst, der linkes til i forbindelse hermed.
 • Hvis der linkes fra et rammebaseret websted, må indholdet fra ECHA's websted ikke blive vist som rammen inden for dette websted på en sådan måde, at brugere kan komme i tvivl om, hvor indholdet stammer fra. I så fald skal det også angives, at ECHA's websted er underlagt denne juridiske meddelelse (http://echa.europa.eu/da/legal-notice).

 

5. Akkrediteringer

ECHA akkrediterer eller godkender ikke virksomheder.

6. Meddelelse om intellektuelle ejendomsrettigheder

© Det Europæiske Kemikalieagentur, 2007-2019.

Dele af indholdet på ECHA's websted er omfattet af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder (jf. især afsnit 6.3, afsnit 6.4 og afsnit 7 nedenfor).

6.1. Gengivelse af oplysninger, dokumenter og data fra ECHA's websted

Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse og med forbehold af andre bindende begrænsninger i henhold til gældende lov må oplysninger, dokumenter og data, der offentliggøres på ECHA's websted, gengives, formidles og/eller anvendes helt eller delvist til ikke-kommercielle formål, forudsat at ECHA angives som kilde: "Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, http://echa.europa.eu/". Denne kildeangivelse skal fremgå af alle kopier af materialet.

Generelt gælder det, at enhver gengivelse, formidling, oversættelse, tilpasning, bearbejdning, ændring og/eller anden brug af oplysninger, dokumenter og data fra ECHA's websted i forbindelse med kommercielle aktiviteter kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ECHA. Alle forespørgsler skal sendes til ECHA via formularen til anmodning om oplysninger på ECHA's kontakt-side.

Ud over ovenstående kan der gælde specifikke vilkår og betingelser for andre anvendelser af materiale beskyttet af ECHA's intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden vis.

6.2. ECHA's varemærker

ECHA har eneret til at anvende sine varemærker. De må ikke anvendes uden ECHA's forudgående skriftlige tilladelse. Forespørgsler skal sendes til ECHA via formularen til anmodning om oplysninger på ECHA's kontakt-side.

6.3. Tredjeparters beskyttede materiale

Den i afsnit 6.1 nævnte tilladelse finder ikke anvendelse på eventuelt indhold offentliggjort af tredjeparter. Hvis en tredjepart har intellektuelle ejendomsrettigheder til materiale, skal brugeren således indhente den nødvendige tilladelse til gengivelse, formidling eller anden anvendelse heraf fra rettighedernes ejer. ECHA kan ikke tillade eller nægte gengivelse, formidling eller brug af tredjeparts materiale.

Ud over anvendelse af afsnit 6.5 kan gengivelse, formidling eller yderligere anvendelse af oplysninger, dokumenter og data på ECHA's websted og/eller i ECHA's databaser være beskyttet i henhold til intellektuelle ejendomsrettigheder, og anvendelse deraf uden at have indhentet forudgående tilladelse fra ejeren/ejerne af rettighederne til de relevante oplysninger, dokumenter og data kan krænke ejerens/ejernes rettigheder. ECHA påtager sig ikke noget ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for krænkelser af ophavsretten eller andre rettigheder vedrørende oplysninger, dokumenter og data, der offentliggøres på ECHA's websted.

6.4. ECHA's databaser

ECHA har eneret til anvendelsen, gengivelsen og offentliggørelsen af alt eller en væsentlig del af de databaser, der offentliggøres på ECHA's websted (idet en database skal fortolkes som en samling af uafhængige værker, data eller andre materialer, som er arrangeret systematisk eller metodisk, og som kan tilgås individuelt med elektroniske eller andre midler). Indholdet i databaserne kan også være omfattet af tredjeparters enerettigheder (jf. afsnit 6.3 og 7).

Det er forbudt at gengive alt eller en væsentlig del af indholdet af ECHA's databaser, medmindre ECHA har givet forudgående skriftlig tilladelse dertil. Alle forespørgsler skal sendes til ECHA via formularen til anmodning om oplysninger på ECHA's kontakt-side.

6.5. Download af materialer

Visse materialer kan downloades fra ECHA's websted, herunder lister, søgeresultater, udtalelser fra udvalg, ECHA's beslutninger, infokort og kortfattede profiler. Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse og navnlig afsnit 6.1 giver ECHA brugeren tilladelse til at downloade og kopiere sådanne materialer, forudsat at:

 • ECHA angives som kilde: "Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, http://echa.europa.eu/". Denne kildeangivelse p[ originalen skal fremgå af alle kopier af materialet
 • brugeren ikke foretager sig noget, der kan skade materialernes integritet på nogen måde, og
 • brugeren ikke gengiver databaser over materialer, der kan downloades, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse dertil (se afsnit 6.4).
 • Uden at begrænse ECHA's andre rettigheder eller retsmidler ophører den heri givne tilladelse automatisk, såfremt brugeren misligholder vilkårene i denne juridiske meddelelse, og i så fald skal brugeren straks destruere alt downloadet materiale, som denne er i besiddelse af.

 

7. Tredjeparters beskyttede materiale (som ikke er genstand for intellektuelle ejendomsrettigheder)

Ud over afsnit 6.3 og 6.4 kan tredjeparters materiale, som offentliggøres på ECHA's websted, være beskyttet af andre rettigheder end intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. visse oplysninger i henhold til artikel 10 i REACH-forordningen. Hvis en tredjepart har andre rettigheder til materiale, skal brugeren således indhente den nødvendige tilladelse til gengivelse, formidling eller anden anvendelse heraf fra rettighedernes ejer.

ECHA kan ikke tillade eller nægte gengivelse, formidling eller brug af tredjeparts materiale. ECHA påtager sig ikke noget ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for krænkelser af sådanne rettigheder vedrørende oplysninger, dokumenter og data, der offentliggøres på ECHA's websted.

8. Beskyttelse af personoplysninger

ECHA går ind for beskyttelse af brugernes privatliv. Uden at dette berører cookies (se afsnit 11 nedenfor), kan brugeren browse ECHA's websted uden at give nogen personlige oplysninger. I visse tilfælde kræves der imidlertid personoplysninger, for at ECHA kan give brugeren adgang til de ønskede e-tjenester, f.eks. helpdesksupport, offentlige høringer eller softwareprogrammer, og i så fald gælder særlige betingelser.

ECHA's databeskyttelsespolitik og yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger findes på ECHA's websted på siden om beskyttelse af personoplysninger (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Generelle forespørgsler vedrørende den overordnede privatlivspolitik på ECHA's websted kan rettes til ECHA via formularerne til anmodninger om oplysninger på ECHA's kontakt-side.

9. Systematisk dataindsamling

Automatiseret, systematisk dataindsamling (herunder skrabning, data mining og ekstraktion og genanvendelse af data) af alt eller dele af indholdet på ECHA's websted og i ECHA's databaser er ikke tilladt.

10. Diverse

10.1. Overtrædelse af vilkårene og betingelserne i den juridiske meddelelse

Manglende overholdelse af vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse kan få konsekvenser for brugeren, herunder, men på ingen måde begrænset til, at brugeren forbydes adgang til ECHA's websted og databaser ved at blokere brugerens IP-adresse.

Enhver bruger kan desuden holdes ansvarlig for skade på ECHA's websted eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af forringet tilgængelighed af eller adgang til ECHA's websted som følge af brugerens handlinger.

10.2. Lovvalg og bilæggelse af tvister

Vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse er omfattet af EU-retten og om nødvendigt suppleret af lovgivningen i Finland. Enhver tvist, som ikke kan afgøres i mindelighed, skal indbringes for domstolene i Finland.

11. Cookies på ECHA's websted.

For at sikre at ECHA's websted fungerer korrekt, lægger ECHA somme tider små datafiler kaldet cookies på brugerens enhed.

11.1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på brugerens computer eller mobile enhed, når denne besøger ECHA's websted. Den gør det muligt for ECHA's websted at huske brugerens handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger) i en periode, så brugeren ikke skal angive disse indstillinger, hver gang denne kommer tilbage på ECHA's websted, eller når brugeren browser fra én side til en anden.

11.2. Hvordan bruger ECHA cookies på ECHA's websted?

En række sider på ECHA's websted bruger cookies for at huske:

 • brugerens visningsindstillinger som kontrastfarver eller skriftstørrelse
 • om brugeren allerede har svaret på en pop-op-undersøgelse om, hvorvidt indholdet var nyttigt (så brugeren ikke bliver spurgt igen)
 • om brugeren har accepteret ECHA's brug af cookies på ECHA's websted.
Yderligere oplysninger om de cookies, der bruges på ECHA's websted, og formålet med dem findes nedenfor:

 

Navn Udløb Beskrivelse
Sessionscookies Sessionens ophør Formålet med sessionscookies er at identificere den unikke bruger, som er knyttet til sessionen og få angivet, at brugeren aktivt anvender ECHA's websted. Cookierelaterede oplysninger anvendes ikke til at identificere brugeren personligt.
Cookienotifikation En måned Gemmer brugerens accept af brug af cookies på ECHA's websted. Cookienotifikationen vises på hver side, medmindre brugeren accepterer den.
Brugerindstillinger Et år COOKIE_SUPPORT angiver, at brugeren accepterer cookies. GUEST_LANGUAGE_ID angiver brugerens sproglige indstillinger.
Google Analytics-cookies To år (til at skelne mellem brugere og sessioner) 10 minutter (til at sænke anmodningshastigheden) ECHA's websted bruger Google Analytics, et webanalyseværktøj udviklet af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger cookies. De oplysninger, som cookien indsamler om brugerens brug af ECHA's websted (herunder brugerens IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere brugerens brug af ECHA's websted, udarbejde rapporter om aktiviteten på ECHA's websted til operatøren og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på ECHA's websted og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne. Google sammenkører ikke brugerens IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med. Brugeren kan afvise brug af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i sin browser. I så fald kan en bruger dog muligvis ikke udnytte den fulde funktionalitet af ECHA's websted. Ved at bruge ECHA's websted erklærer brugeren sig indforstået med, at Google behandler dennes oplysninger på den måde og med det formål, som er beskrevet ovenfor. Brugeren kan afvise at bruge cookies ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Dette program kommunikerer med Google Analytics JavaScript (ga.js) og meddeler, at oplysninger om besøget på ECHA's websted ikke skal sendes til Google Analytics.
Internet Explorer-advarsel Sessionens ophør ECHAIExplorerWarning gemmer brugerens accept af den informative meddelelse, der vises ved brug af IE 7. Meddelelsen informerer brugeren om, at ikke alle portalens funktioner fungerer optimalt med IE 7.
Fraskrivelse En måned Gemmer brugerens accept af ansvarsfraskrivelsen, når denne klikker i det relevante felt. Ansvarsfraskrivelsen vises på den side, hvor der søges efter kemikalier (Search for Chemicals) sammen med næsten alle søgeformularerne samt "View Substance" i afsnittet "Information om kemikalier".
AddThis-cookies 30 minutter til to år _atuvc (to år): sikrer, at brugeren ser det opdaterede antal, hvis en side deles.
_atuvs (30 minutter): bruges sammen med __atuvc. Tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
bt2 (otte måneder): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
di2 (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
loc (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
uid (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
uvc (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.
vc (to år): tillader brugeren at dele indhold via sociale medier og e-mail. Når ECHA offentliggør links til tredjepartstjenester, som brugeren finder nyttige, kan de lægge en cookie på brugerens enhed, så deres tjenester er nemmere at bruge.

Det er ikke strengt nødvendigt at aktivere disse cookies, for at ECHA's websted fungerer korrekt, men det giver brugeren en bedre browsingoplevelse. Brugeren kan slette eller blokere disse cookies, men i så fald virker nogle af funktionerne på ECHA's websted muligvis ikke efter hensigten.

De cookierelaterede oplysninger bruges ikke til at identificere brugeren personligt, og mønsterdataene kontrolleres fuldstændigt af ECHA. Disse cookies bruges ikke til andre formål end de her beskrevne.

11.3. Sådan kontrolleres cookies

Brugeren kan kontrollere og/eller slette cookies efter eget ønske – se flere oplysninger på aboutcookies.org. Brugeren kan slette alle de cookies, der allerede ligger på dennes computer, og kan indstille de fleste browsere til at forhindre, at de lægges på computeren. I så fald kan brugeren imidlertid være nødt til at tilpasse sine indstillinger, hver gang han/hun besøger et websted, og visse tjenester og funktioner fungerer muligvis ikke.

Version 5 – 24.03.2017

Categories Display