Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) er et industrikemikalie, der har været anvendt siden 1960'erne. Størstedelen anvendes til fremstilling af plast, men en del anvendes i kunstharpikser og i varmefølsomt papir.

BPA anvendes som monomer i fremstillingen af polycarbonatplast. Plastprodukter af polycarbonat omfatter en række almindelige forbrugsvarer såsom genbrugsservice, genbrugsflasker til drikkevarer, sportsudstyr, CD'er og DVD'er.

Epoxyharpikser indeholdende BPA anvendes til foring af vandrør og til indvendig belægning i​dåser til mad og drikkevarer for at gøre dem mere holdbare og undgå metalsmag i indholdet.

BPA anvendes desuden til fremkaldelse af farvestof i varmefølsomt papir, der anvendes til kasseboner, billetter til offentlig transport og p-billetter.

Hvordan anvendelsen af bisfenol A reguleres

Begrænset i varmefølsomt papir

I december 2016 besluttede Europa-Kommissionen at begrænse BPA i varmefølsomt papir i EU. Dette forbud træder i kraft i 2020 for at give producenter, importører og brugere af varmefølsomt papir tid til at udfase stoffet og finde et alternativ.

Som følge af begrænsningen bliver papirproducenterne nødt til at erstatte BPA med andre farvefremkaldere. Ét muligt erstatningsstof, der overvejes i industrien, er kemikaliet bisfenol S (BPS). Der er imidlertid udtrykt bekymring for, at det kan medføre lignende sundhedsproblemer som BPA. For at sikre, at ét farligt kemikalie ikke erstattes med et andet, er BPS aktuelt under stofvurdering, og Europa-Kommissionen har desuden anmodet ECHA om nærmere at undersøge anvendelsen af BPS som erstatning for BPA i varmefølsomt papir.

ECHA har anmodet industrien om at fremsende årlige ajourføringer om anvendelsen af BPS og andre fremkaldere som erstatning for BPA til fremstilling af varmefølsomt papir i EU. Yderligere oplysninger om mængderne af​alternativer, der anvendes til fremstilling af varmefølsomt papir, fremgår af dokumentet under ”Supplerende oplysninger”.

Klassificeret som reproduktionstoksisk for mennesker

Bisfenol A er i EU klassificeret som et stof med toksiske virkninger på vores forplantningsevne. Producenter, importører og leverandører af BPA skal senest den 1. marts 2018 klassificere og mærke blandinger, der indeholder BPA, som reproduktionstoksiske i kategori 1B. Det vil betyde, at virksomhederne bliver bedre informeret om de potentielle farlige virkninger og om, hvordan arbejdstagerne kan beskyttes.

Udpeget som hormonforstyrrende i forbindelse med menneskers sundhed og miljø

Bisfenol A blev i januar 2017 optaget på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) på grund af sine reproduktionstoksiske egenskaber. I juni 2017 støttede ECHA's medlemsstatsudvalg det franske forslag om desuden at udpege bisfenol A som et særligt problematisk stof på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, der antagelig medfører alvorlige virkninger på menneskers sundhed, som giver anledning til en grad af betænkelighed på niveau med virkningerne af kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer (CMR kategori 1A eller 1B). I januar 2018 blev BPA-indgangen på forslag af Tyskland ajourført, så den som yderligere grund til at optage stoffet på kandidatlisten afspejler dets skadelige virkninger på miljøet som følge af dets hormonforstyrrende egenskaber.

Begrænset i materialer, der er i kontakt med fødevarer

BPA har været forbudt i sutteflasker i hele EU siden 1. juni 2011. I Belgien, Sverige og Danmark er det desuden forbudt i andre materialer, der kommer i kontakt med fødevarer beregnet til spædbørn og børn under tre år. Frankrig har forbudt BPA i alle fødevareemballager, -beholdere og -redskaber. BPA er i EU tilladt til anvendelse i materialer, der er i kontakt med fødevarer, dog med en fastsat øvre grænse for, hvor meget der må afgives fra materialet. EFSA er i færd med at revurdere de risici for folkesundheden, der er forbundet med tilstedeværelse af BPA i fødevarer. 

I januar 2018 godkendte Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Kommissionens forslag om at sænke den specifikke migrationsgrænse (SML), der gælder for plast, belægninger og lakker til metaller og andre kilder til kontakt med BPA, fra 0,6 mg/kg til 0,05 mg/kg. Forslaget indeholder desuden et forbud mod bisfenol A i plastflasker og emballage, der indeholder mad til spædbørn og børn under tre år.

Grænse i legetøj

På nuværende tidspunkt er der i EU en grænse for, hvor meget BPA, der må afgives fra legetøj til børn op til tre år og i legetøj, der er beregnet til at placeres i munden på et barn. Denne migrationsgrænse er på nuværende tidspunkt 0,1 mg BPA/l. Fra 26. november 2018 gælder dog en lavere grænse på 0,04 mg/l.