Progress in evaluation in 2022

ECHA rapporterer om de fremskridt, der er gjort i 2021 med hensyn til af dossier- og stofvurdering i overensstemmelse med artikel 54 i REACH. 

opfølgning på vurdering 2022 – 1

De oplysninger, der modtages som følge af en ECHA-afgørelse, screenes for at verificere, om anmodningerne er imødekommet og faren eller betænkeligheden er klarlagt, og for at identificere eventuelle tilfælde, hvor der kan være brug for yderligere reguleringsmæssige tiltag.

Opfølgning på vurdering af dossierer

I 2022 blev der fulgt op på dossiervurderingen for 438 stoffer. Processen er afsluttet for 249 stoffer.

For 152 stoffer indsendte registranterne de anmodede oplysninger inden for den fastsatte frist. 37 stoffer blev udpeget som manglende harmoniseret klassificering og mærkning. Ét stof behøvede yderligere vurdering som følge af dets persistente, bioakkumulerende og toksiske egenskaber. Fire stoffer blev betragtet som kandidater til stofvurdering (SEv).

151 opfølgende vurderinger af 146 stoffer blev henvist til de nationale håndhævelsesmyndigheder, da registranterne ikke fremlagde de oplysninger, der blev anmodet om, i tide.

Efter håndhævelsesforanstaltninger indsendte registranterne de nødvendige oplysninger i 82 sager. Vurderinger, der blev foretaget efter at sagen var henvist til de nationale håndhævelsesmyndigheder, føjes ikke til nedenstående tabel som en særskilt vurdering, da de betragtes som en del af den oprindelige vurdering.
 

evaluation follow-up 2022 - 1 table heading

Number and outcome on substances subject to follow ups to dossier evaluation

evaluation follow-up 2022 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 67 37 92 3 20 CLH,
1 SEv
Compliance check decisions 85 45 174 12 17 CLH,
3 SEv,
1 PBT
Total 152 82 266 15 37 CLH,
4 SEv,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

Opfølgning på vurdering 2022 – 3

Opfølgning på stofvurdering

I 2022 blev der vurderet 23 stoffer. For 4 stoffer krævede den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder flere oplysninger, fordi de indsendte oplysninger enten ikke afklarede de oprindelige betænkeligheder eller gav anledning til yderligere betænkeligheder.

For de resterende 19 stoffer fandt myndighederne, at de foreliggende oplysninger var tilstrækkelige til at afklare betænkelighederne, og var i stand til at konkludere, om der var behov for yderligere reguleringsmæssige tiltag.

Konklusioner

Den vurderende medlemsstats kompetente myndighed kan foreslå ét eller flere af følgende yderligere reguleringsmæssige tiltag for at imødekomme betænkelighederne:

  • harmoniseret klassificering og mærkning af kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske, respiratorisk sensibiliserende eller på anden måde problematiske stoffer, f.eks. stoffer, der er farlige for vandmiljøet
  • udpegelse som et særlig problematisk stof (SVHC)
  • begrænsning for stoffet
  • tiltag uden for rammerne af REACH, f.eks. et forslag til EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, nationale foranstaltninger eller frivillige tiltag inden for branchen.

evaluation follow-up 2022 - 2 table heading

Summary of concluded substance evaluations where further regulatory actions were proposed

evaluation follow-up 2022 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 204-077-3 FR
225-935-3 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 218-645-3 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 229-962-1 DE
273-227-8 DE
To be confirmed* 201-126-0 FR
200-843-6 FR
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Restriction 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
To be confirmed* 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Endocrine disruption To be confirmed* 201-126-0 FR
Sensitisation (skin and/or respiratory) Harmonised classification and labelling 201-983-0 DE
204-077-3 FR
218-645-3 DK
273-227-8 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 201-052-9 FR
201-983-0 DE
204-077-3 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
229-962-1 DE
246-677-8 IT
Restriction 468-710-7 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 215-160-9 FR
468-710-7 DE
To be confirmed* 201-052-9 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
216-653-1 FR

* A need for further regulatory actions at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory actions.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.