Progress in evaluation in 2021

ECHA rapporterer om de fremskridt, der er gjort i 2021 med hensyn til af dossier- og stofvurdering i overensstemmelse med artikel 54 i REACH. 

Opfølgning på vurdering 2021 - 1

De oplysninger, der modtages som følge af en ECHA-afgørelse, screenes for at verificere, om anmodningerne er imødekommet og faren eller betænkeligheden er klarlagt, og for at identificere eventuelle tilfælde, hvor der kan være brug for yderligere reguleringsmæssige tiltag.

Opfølgning på dossiervurdering

I 2021 blev der fulgt op på dossiervurderingen for 307 stoffer. Processen er afsluttet for 210 stoffer.

For 148 stoffer indsendte registranterne de anmodede oplysninger inden for den fastsatte frist. 44 stoffer blev indkredset som manglende harmoniseret klassificering og mærkning. Ét stof behøvede yderligere vurdering som følge af dets persistente, bioakkumulerende og toksiske egenskaber.

136 opfølgende vurderinger af 132 stoffer blev henvist til de nationale håndhævelsesmyndigheder, da registranterne ikke fremlagde de anmodede oplysninger i tide.

Efter håndhævelsesforanstaltninger indsendte registranterne de nødvendige oplysninger i 56 sager. Vurderinger, der blev foretaget efter at sagen var henvist til de nationale håndhævelsesmyndigheder, føjes ikke til nedenstående tabel som en særskilt vurdering, da de betragtes som en del af den oprindelige vurdering.

Antal og resultater for stoffer underkastet opfølgning på dossiervurdering

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

Opfølgning på vurdering 2021 - 3

Opfølgning på stofvurdering

I 2021 blev der vurderet 6 stoffer. For 1 stof krævede den vurderende medlemsstats kompetente myndighed flere oplysninger, fordi de indsendte oplysninger enten ikke afklarede de oprindelige betænkeligheder eller gav anledning til yderligere betænkeligheder.

For de resterende 5 stoffer fandt myndighederne, at de foreliggende oplysninger var tilstrækkelige til at afklare betænkelighederne, og var i stand til at konkludere, om der var behov for yderligere reguleringsmæssige tiltag.

Konklusioner

Den vurderende medlemsstats kompetente myndighed kan foreslå ét eller flere af følgende yderligere reguleringsmæssige tiltag for at imødekomme betænkelighederne:

  • harmoniseret klassificering og mærkning af kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske, respiratorisk sensibiliserende eller på anden måde problematiske stoffer, f.eks. stoffer, der er farlige for vandmiljøet
  • udpegelse som et særlig problematisk stof (SVHC)
  • begrænsning for stoffet
  • tiltag uden for rammerne af REACH, f.eks. et forslag til EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, nationale foranstaltninger eller frivillige tiltag i branchen.

Resumé af afsluttede stofvurderinger, hvor der er foreslået yderligere reguleringsmæssige tiltag

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.