Consultation on derogation to the exclusion criteria

Aktivstoffer, som opfylder følgende udelukkelseskriterier, bør normalt ikke godkendes:

 • stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 1A og 1B i henhold til CLP-forordningen
 • hormonforstyrrende stoffer
 • persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer (PBT-stoffer)
 • meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer (vPvB-stoffer).

Der kan gøres undtagelser i henhold til artikel 5, stk. 2, i BPR, når det er påvist:

 1. at risikoen for mennesker, dyr eller miljøet fra eksponering for aktivstoffet i et biocidholdigt produkt, under realistiske worst-case brugsbetingelser, er ubetydelig, navnlig når produktet anvendes i lukkede systemer eller under betingelser, der sigter mod at undgå kontakt med mennesker og frigivelse til miljøet,
 2. at der er beviser for, at aktivstoffet er afgørende for at forebygge eller kontrollere en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet, eller
 3. at det i betragtning af risikoen for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet ved brug af stoffet ville have en uforholdsmæssig negativ indvirkning på samfundet ikke at godkende aktivstoffet.

I så fald kan godkendelse af aktivstoffet gives for en maksimal periode på 5 år og til begrænsede anvendelser. Derudover kan medlemsstater kun godkende biocidholdige produkter, når de vurderer, at betingelserne på deres territorium er opfyldt.

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt aktivstoffet kan godkendes, afholdes der en offentlig høring for at indsamle oplysninger om, hvorvidt betingelserne for en undtagelse i henhold til artikel 5, stk. 2, i BPR, er opfyldt.

Under den offentlige høring skal følgende oplysninger offentliggøres:

 • stoffets identitet (navn og EC/CAS-numre)
 • produkttype(r)
 • den kompetente vurderingsmyndighed
 • ansøgerens beskrivelse af de repræsentative anvendelser
 • oplysninger om de udelukkelseskriterier, som aktivstoffet opfylder

Det er vigtigt, at interesserede parter (fremstillere, brugere af biocidholdige produkter, berørte industrier, myndigheder osv.) bidrager til den offentlige høring med henblik på at indsamle værdifuld information til beslutningsprocessen, navnlig om, hvorvidt der findes egnede alternativer.

Bidragsydere skal fremsende informative begrundelser og ikke blot simple erklæringer om, at et stof er nødvendigt eller ikke nødvendigt.

De oplysninger, der indsamles under høringen, gøres offentligt tilgængelige.

Europa-Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne tage oplysningerne i betragtning ved beslutningen om, hvorvidt det pågældende aktivstof skal godkendes.

Der er for øjeblikket ingen igangværende søgninger.
Der er for øjeblikket ingen igangværende søgninger.
Der er for øjeblikket ingen igangværende søgninger.


Hvordan indsender man et bidrag til den offentlige høring?

Den offentlige høring varer 60 dage.

Interesserede tredjeparter, der ønsker at bidrage til den offentlige høring, skal indsende deres bidrag og relevante oplysninger ved hjælp af en sikker webformular.

Med henblik på at lette analysen af bidraget og beslutningsprocessen skal indsenderen:

 • klart angive, hvilken undtagelse i artikel 5, stk. 2, litra a), b) og/eller c), i BPR indsenderen anser for opfyldt eller ikke opfyldt, og
 • give en detaljeret begrundelse.

Når der afholdes en offentlig høring vedrørende samme aktivstof for flere produkttyper på samme tid, skal indsenderen indsende separate bidrag for hver produkttype, idet undtagelsen fra udelukkelsen analyseres for hver enkelt produkttype og hver enkelt anvendelse inden for produkttypen.

Indsenderen bør også overveje anbefalingerne i vejledningen om indsendelse af oplysninger i forbindelse med en offentlig høring vedrørende potentielle kandidater til substitution i henhold til forordningen om biocidholdige produkter. Når indsenderen f.eks. angiver, om der findes eller ikke findes alternativer i sit bidrag, skal vedkommende være tydelig omkring den anvendelse, der henvises til, samt navnet og identiteten på alternative aktivstoffer eller ikkekemiske metoder til at kontrollere målorganismerne osv.

De indsendte oplysninger kan være fortrolige eller ikkefortrolige. Hvis du angiver, at oplysningerne er fortrolige, skal du vedhæfte en behørig begrundelse (se vejledningen om indsendelse af oplysninger i forbindelse med en offentlig høring vedrørende potentielle kandidater til substitution i henhold til forordningen om biocidholdige produkter). Eventuelle fortrolige oplysninger vil kun være tilgængelige for Europa-Kommissionen og medlemsstatens kompetente myndigheder.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)