Afgørelse under dossiervurdering

Hvis ECHA mener, at dit registreringsdossier ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der kræves for dit stof om det registrerede tonnagebånd, vil der blive udfærdiget en afgørelse. Afgørelsen forpligter dig til at indsende de krævede oplysninger.

ECHA vil også udfærdige en afgørelse for at informere dig om resultatet af vores behandling af et forslag til forsøg, som du har indsendt.

Du skal aftale en tidsplan med dine med-registranter, så du er klar til at reagere i løbet af de efterfølgende stadier i beslutningsprocessen.

 

Reagér rettidigt over for et udkast til afgørelse
 • Kontrollér jævnligt din REACH-IT-konto for beskeder fra ECHA.
 • Du har 30 dage til at fremsætte kommentarer til et udkast til afgørelse. Du skal være organiseret og kommunikere med de øvrige med-registranter for at blive enige om et konsolideret sæt kommentarer.
 • Koncentrér dine kommentarer om indholdet af udkastet til afgørelse og ikke om dit dossier generelt.
 • Hvis du som en del af dine kommentarer vil anmode ECHA om at forlænge beslutningsfristen, skal du give tydelige begrundelser for anmodningen. Hvis manglende laboratoriekapacitet er det eneste grundlag for anmodningen, skal du inkludere en erklæring fra dit valgte laboratorium som bilag.
 • I beslutningsprocessen underretter ECHA de kompetente myndigheder i medlemsstaten om udkastet til afgørelsen. Du vil blive opfordret til at kommentere eventuelle forslag til ændringer indsendt af de kompetente myndigheder.
 • Du har 30 dage til at fremsætte kommentarer til et forslag til ændringer fra en kompetent myndighed. Du skal være velorganiseret og kommunikere med de øvrige med-registranter for at blive enige om et konsolideret sæt kommentarer.
 • Hvis medlemsstatens kompetente myndigheder ikke foreslår ændringer til udkastet til afgørelse, eller hvis medlemsstatens udvalg enstemmigt har vedtaget et udkast til afgørelse, udfærdiger ECHA den vedtagne beslutning. En vedtaget beslutning inkluderer tidsfrister for, hvornår du skal afgive de ønskede informationer.
 • ECHA vil først evaluere alle nye oplysninger, der fremlægges i et opdateret dossier, efter at tidsfristen i den vedtagne beslutning er passeret.
 • Hvis du ændrer status for dit registreringsdossier fra aktiv til inaktiv i REACH-IT for at informere ECHA om ophør med fremstilling efter modtagelse af et udkast til afgørelse, men inden beslutningen vedtages, vil din registrering blive tilbagekaldt og vil ikke længere være gyldig.

 

Efter modtagelse af den vedtagne afgørelse
 • Drøft og bliv enige med modtagerne af afgørelsen om, hvordan I skal opfylde kravene i afgørelsen.
 • Beslut, hvem der skal udføre de ønskede forsøg, og informér ECHA inden 90 dage fra modtagelse af afgørelsen. Ellers vil ECHA udpege én af med-registranterne til at udføre forsøgene.
 • Sørg for, at dine undersøgelser og data er klar, før du indsender dit dossier – ECHA kan ikke forlænge den tidsfrist, der er fastsat i den vedtagne afgørelse.
 • Aftal også, hvem der skal udarbejde de omfattende undersøgelsesrapporter i IUCLID-format.
 • Indberet undersøgelserne på en udtømmende måde, så ECHA kan lave en uafhængig vurdering: indsend data i form af et omfattende resumé af undersøgelsen.
 • Indberet data, som er tilstrækkelige for klassificering og mærkning eller risikovurdering.
 • Husk, at enhver tilpasning til de ønskede oplysninger er dit ansvar. ECHA vil vurdere gyldigheden af disse tilpasninger.
 • Hvis du meddeler ECHA, at du ophører med fremstilling, efter at der er vedtaget en afgørelse om vurdering af dossieret, skal du stadig opfylde kravene i afgørelsen.

 

Gennemgå den ikke-fortrolige version af ECHA's afgørelse.
 • Gennemgå den ikke-fortrolige version af den vedtagne afgørelse inden den angivne tidsfrist (21 dage efter modtagelsen) for at sikre, at ECHA ikke offentliggør nogen fortrolige oplysninger på deres hjemmeside.
 • Bemærk, at hvis du ikke fremsætter nogen kommentarer inden for tidsfristen, vil ECHA fortsætte med offentliggørelse af afgørelsen.

 

Opdatér dit dossier inden for tidsfristen, også selv om en eller flere af dine undersøgelser er forsinket.
 • Hvis du ikke har alle data klar inden for tidsfristen, skal du inkludere alle relevante forklaringer og dokumentation for status på de igangværende forsøg, begrundelse for forsinkelse og den forventede dato for indsendelse af resultaterne af forsøgene. Disse oplysninger kan tages i betragtning af de nationale håndhævelsesmyndigheder, når de træffer afgørelse om mulige foranstaltninger til håndhævelse. Så snart de manglende oplysninger er tilgængelige, skal du opdatere dit dossier igen og informere dine nationale håndhævelsesmyndigheder.
 • ECHA vil igangsætte den opfølgende vurderingsproces, når tidsfristen i afgørelsen er passeret, uanset om du har oplyst begrundelser eller ej for ikke at være i stand til at overholde tidsfristen.
 • I løbet af den efterfølgende vurdering vil ECHA vurdere, om de nye indsendte oplysninger svarer til kravene i afgørelsen og om de overholder informationskravene.
 • Hvis ECHA i løbet af den efterfølgende vurdering mener, at nogle eller alle de ønskede informationer mangler, vil de nationale håndhævelsesmyndigheder blive informeret.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)