Hvem er ansvarlig for kemikaliesikkerhed?

Tusindvis af kemikalier – naturlige såvel som menneskeskabte – anvendes i dagligdags produkter til forbedring af vores livskvalitet. Vi har dog ikke nødvendigvis altid haft fuldstændige oplysninger om disse kemikaliers sundheds- og miljøvirkninger. EU's medlemsstater vedtog i 2006 et nyt stykke kemikalielovgivning, REACH. Et af formålene var at samle oplysninger om alle kemikalier, der anvendes i EU, så de kan bruges sikkert, og de farligste af dem kan udfases.

Målsætningen: sikker brug af kemikalier

Utilstrækkelig kontrol med kemikalier med farlige egenskaber vil medføre, at de optræder på steder, hvor de ikke hører hjemme: i menneskers krop, i planter og dyr og i vand og jord. Dette imødegås med kravet i REACH om, at virksomhederne skaffer sig øget viden om de kemikalier, de fremstiller, og lader oplysningerne gå videre til kunderne. Dette vil øge kendskabet til og bevidstheden om kemikalier og deres farer.

Sikker anvendelse af kemikalier er et fælles ansvar for mange aktører.

 

Industriens ansvar

Industrien har ansvar for at håndtere risiciene ved kemikalier og videregive sikkerhedsoplysninger om dem. I henhold til REACH skal producenter og importører fremskaffe og videregive oplysninger om deres kemikaliers egenskaber, så brugerne kan håndtere dem sikkert. Industrien skal desuden efterkomme beskyttende foranstaltninger såsom restriktioner eller godkendelse.

Forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP) kræver tydelig oplysning om kemikaliers farer til arbejdstagere og forbrugere i EU. Industrien skal fastlægge de farlige egenskaber af sine kemikalier (stoffer og blandinger), som kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Industrien skal klassificere dem i henhold til de påviste farer. Farlige kemikalier skal forsynes med passende mærkning, så brugerne, uanset om de er arbejdstagere eller forbrugere, klart forstår deres virkninger og kan træffe informerede valg af de produkter, de køber og anvender.

Ifølge forordningen om biocidholdige produkter skal leverandører af biocide aktivstoffer give oplysninger om stoffet. Biocidholdige produkter skal være godkendt af ECHA eller en national myndighed, før de kan markedsføres. De aktive stoffer i det pågældende biocidholdige produkt skal i forvejen være godkendt.

ECHA's rolle:

ECHA er centrum for behandlingen af oplysningerne fra industrien. Agenturet offentliggør på sit websted oplysninger om de kemikalier, der hidtil er registreret i henhold til REACH, og kravene til deres klassificering, mærkning og emballering. ECHA's websted indeholder desuden oplysninger om biocidholdige stoffer og produkter.

Foruden at føre den offentlige database vurderer ECHA også industriens oplysninger om de kemikalier, den fremstiller, og koordinerer arbejdet med godkendelse af biocider. Hvis oplysningerne er utilstrækkelige, kan ECHA anmode om yderligere oplysninger. Gennem øget viden og større bevidsthed vil de fleste farlige kemikalier med tiden bliver udfaset og erstattet af sikrere stoffer.

Nationale myndigheder

Medlemsstaternes kompetente myndigheder har en central rolle med hensyn til at sikre risikofri anvendelse af kemikalier. De samarbejder tæt med ECHA og Europa-Kommissionen. De nationale myndigheder vurderer registrerede stoffer og er tæt inddraget i vedtagelsen af ECHA's afgørelser om vurdering. Medlemsstaterne kan foreslå begrænsninger for kemikalier, hvis deres risici skal behandles på EU-niveau. De kan også foreslå stoffer udpeget som potentielt særligt problematiske stoffer. Medlemsstaterne vurderer desuden ansøgninger vedrørende biocider.

De nationale håndhævelsesmyndigheder har ansvar for at sikre, at virksomhederne opfylder kemikalielovgivningen.

Sikkerhed i international sammenhæng

EU har verdens mest ambitiøse kemikalielovgivning, men er ikke ene om at søge at mindske risiciene ved kemikalier. ECHA samarbejder internationalt om sikker håndtering af kemikalier gennem gensidige aftaler, der bringes i stand i FN-regi.

Sammenhæng med anden EU-lovgivning

Vurdering i henhold til REACH er kun en af de måder, farlige kemikalier kontrolleres på. REACH giver en generel tilgang til mindsket brug af farlige kemikalier i hele Europa. Dette støtter selvfølgelig målsætningen bag anden EU-lovgivning.