Hvordan er det med dyreforsøg?

Den europæiske lovgivning om kemikalier, REACH, forsøger at skabe en balance: øge vores forståelse af farerne ved kemiske stoffer og samtidigt undgå unødige dyreforsøg. Opnåelse af større forståelse af kemikalier ved at teste dem på dyr skal betragtes som en sidste udvej - registranter må kun udføre nye forsøg, når alle øvrige relevante og tilgængelige datakilder er udtømt.

For nogle kemikalier vil oplysninger om deres virkning, f.eks. deres kræftfremkaldende potentiale, stadig mangle. Industrien skal derfor udfylde hullerne i vores viden for at forstå risiciene ved de kemikalier, de fremstiller og anvender, garantere en sikker anvendelse og håndtering af de potentielle risici og med tiden forsøge at erstatte kemikalier, der giver anledning til særlig betænkelighed, med sikrere alternativer. Derfor kan det være nødvendigt at foretage nye undersøgelser af kemiske stoffer, heraf nogle med forsøgsdyr.

Der er to måder, hvorpå REACH forsøger at begrænse antallet af dyreforsøg til et strengt nødvendigt minimum, og disse er:

  • Datadeling
    Virksomheder, som registrerer kemikalier, skal dele oplysninger om deres farlige egenskaber og i fællesskab indsende disse oplysninger om farer til ECHA. Virksomheder, som producerer eller importerer det samme stof, skal samarbejde og dele resultater fra forsøg med hvirveldyr, såsom fisk, kaniner og rotter. Pålidelige og tilstrækkelige studier må ikke gentages.
  • Alternative metoder og tilgange
    REACH anviser flere alternativer til dyreforsøg. Virksomheder kan for eksempel gøre brug af allerede eksisterende undersøgelser med dyr, som er udført inden REACH trådte i kraft. De kan også forudsige stoffers egenskaber ved at sammenligne et stof med et tilsvarende stof, for hvilket der allerede foreligger testdata. Denne fremgangsmåde kaldes analogislutning.

ECHA's rolle

Hvis virksomheder, når de registrerer deres stof, finder, at de er nødt til at udføre flere undersøgelser for at kunne indsamle de krævede oplysninger, skal de give detaljererede oplysninger om deres planer om dyreforsøg til ECHA. Agenturet og myndighederne i medlemsstaterne skal give deres samtykke til disse såkaldte forslag til forsøg, før en ny undersøgelse på højere niveau kan udføres (for stoffer registreret i mængder på over 100 tons).

For at undgå unødige forsøg vil ECHA se på alle forslagene til forsøg for at kontrollere, om de foreslåede forsøg sandsynligvis vil producere pålidelige og tilstrækkelige data.

På sit websted offentliggør ECHA alle forslag til forsøg med hvirveldyr. Dette giver borgere og organisationer mulighed for at indsende relevante videnskabelige oplysninger og undersøgelser vedrørende stoffet. Hvis ECHA modtager oplysninger fra disse høringer, vil agenturet informere virksomheden og tage alle relevante videnskabelige oplysninger og undersøgelser i betragtning, når det udarbejder sin beslutning.

ECHA bidrager også til deling af tilgængelige data og oplysninger om forsøg. For eksempel gør eChemPortal det muligt for registranter at kontrollere, om der i forvejen foreligger oplysninger om dyreforsøg hos andre myndigheder.

Desuden vil ECHA's formidlingswebsted (link) give borgere og organisationer indsigt i oplysningerne, som er inkluderet i registreringsdossiererne.

Endelig bidrager ECHA også til at udvikle alternative metoder til forsøg og fremmer brugen heraf. Som et eksempel står agenturet, i samarbejde med OECD, for udvikling og forvaltning af QSAR-værktøjskassen. Værktøjskassen er et softwareprogram, som hjælper virksomheder med at identificere data, som kan være relevante til at vurdere kemikaliers farlighed.

De forskellige aktørers rolle

Mange aktører spiller en vigtig rolle for at undgå unødige dyreforsøg:

 

En virksomhed, der fremstiller eller importerer kemikalier

Som REACH-registranter skal virksomhederne indsamle alle tilgængelige oplysninger om sikker anvendelse af deres stof, dele disse data og beslutte, hvordan de manglende oplysninger kan tilvejebringes. De skal så vidt muligt gøre dette på måder, som ikke kræver dyreforsøg. Hvis dette ikke er muligt, skal de enten udføre forsøgene eller, for kravene på højere niveau, udarbejde et forslag til forsøg til godkendelse hos ECHA. 

Borgere, forskere og ikke-statslige organisationer

Disse kan indsende relevante videnskabelige oplysninger som svar på den offentlige høring om forslag til forsøg. Disse oplysninger vil blive traget i betragtning, når ECHA træffer beslutning om behovet for nye forsøg. Alle forslag til forsøg på hvirveldyr offentliggøres på ECHA's websted med henblik på kommentarer inden for en frist på 45 dage.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

EU-medlemsstaternes kompetente myndigheder høres om alle ECHA's udkast til afgørelser om anmodning om yderligere dyreforsøg. De er også ansvarlige for at gennemføre og håndhæve lovgivningen om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål. 

ECHA-rapport: Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen

Hvert tredje år rapporterer ECHA til Europa-Kommissionen om brug af metoder til fremskaffelse af information, som er blevet anvendt i stedet for dyreforsøg. Rapporten fra 2011 viser, at mange virksomheder allerede har anvendt alternativer til dyreforsøg såsom informationsudveksling og brug af analogislutningsmetoden.

Biocidholdige produkter

Et af formålene med den nye forordning om biocidholdige produkter er også at undgå unødige dyreforsøg.

Før dyreforsøg udføres, skal virksomhederne sende en forespørgsel til ECHA for at finde ud af, om et forsøg eller en undersøgelse vedrørende samme oplysningskrav allerede er blevet gennemført og indsendt. Hvis disse oplysninger findes, er det et krav at virksomhederne deler disse data. Ansøgere til biocidholdige produkter kan også rette forespørgsel om forsøg og undersøgelser, som ikke involverer forsøg på hvirveldyr. Nye undersøgelser, som involverer dyr, må kun udføres som en sidste løsningsmulighed.

Categories Display