Findes der sikrere alternativer?

Sikrere kemikalier er godt for forbrugerne og dermed godt for forretningen. De virksomheder, som anvender dem, vil styrke deres varemærke og drage økonomisk fordel heraf.

Ordet "substitution" betyder, at man erstatter et farligt stof med et andet stof, som udgør en mindre eller slet ingen risiko, at man ændrer fremstillingsprocessen, eller at man fuldstændigt skifter teknologi. Forskellige risikostyringsforanstaltninger fremmer substitution.

 

 

Registrering

Under REACH er virksomheder forpligtet til at registrere kemikalier, som fremstilles eller markedsføres på EU-markedet i mængder på over et ton pr. år. Under indsamling af data og klassifikation af deres stof med henblik på indsendelse af registreringsdossieret skal virksomheder fastslå, om visse anvendelser af deres stof ikke længere er ønskelige, da de ikke kan håndteres sikkert. I disse tilfælde kan virksomheden enten ophøre med at fremstille eller importere stoffet eller fraråde anvendelsen heraf på grund af problemerne forbundet hermed. Registreringskravet giver kemikalieproducenter og importører et incitament til at reducere ikke-ønskelige anvendelser af stoffer og finde sikrere alternativer.

Klassificering, mærkning og emballering (CLP)

Klassificering af kemikalier betyder identifikation af deres skadelige virkninger for at sikre, at de fremstilles, anvendes og bortskaffes under sikre forhold. EU har mere end 20 love om klassificering og mærkning af kemikalier, hvilket betyder, at når et stof først er blevet klassificeret som farligt, træder andre lovkrav automatisk i kraft for at kontrollere brugen heraf. Hvis stoffer ikke kan markedsføres til bestemte anvendelser på grund af deres klassificering, skal virksomheder finde alternativer.

For eksempel kan stoffer, som er klassificerede som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, ikke anvendes i forbrugerprodukter eller i blandinger over et vist koncentrationsniveau. Der findes kun få undtagelser.

Det er vigtigt, at forbrugeren læser og forstår etiketterne på produkter og blandinger. Med denne information vil du som forbruger kunne anvende dem sikkert eller være i stand til at vælge mindre skadelige alternativer.

 

Begrænsning

Begrænsninger kan reducere fremstilling, import, markedsføring og bestemte anvendelser af et stof. Hvis begrænsningen består i et forbud mod alle eller bestemte anvendelser af et stof, skal der findes sikrere alternativer. Med begrænsninger undgår man uacceptable risici for menneskers sundhed eller miljøet.

Eksempler:

  • Det er blevet forbudt at anvende kviksølv i lægetermometre og i andre forbrugermåleinstrumenter, såsom manometre og barometre. I dag er de fleste termometre elektriske. I dette tilfælde førte substitution til en teknologiændring.
  • En begrænsning har fastsat et maksimalt indhold af chrom VI i læderartikler. Garverier i EU har udviklet alternative metoder til garvning af skind. Dette sker enten ved at forbedre fremstillingsprocessen (som stadig er baseret på chromforbindelser, men uden dannelse af chrom VI) eller ved at anvende teknikker uden chrom.
Godkendelse

Kandidatlisten omfatter særlige problematiske stoffer, som har særlige skadelige indvirkninger på menneskers sundhed eller miljøet. Dette er et stærkt incitament for virksomheder til at intensivere indsatsen for at finde alternativer til disse stoffer.

Hvis et særligt problematisk stof er på godkendelseslisten, vil anvendelse eller markedsføring i EU være forbudt efter en given dato, medmindre der er anmodet og givet speciel godkendelse hertil. For at kunne ansøge om en sådan godkendelse, skal virksomheder udføre en detaljeret analyse af brugen af alternative stoffer. De skal bevise, at risiciene ved anvendelse af stoffet er små. I visse tilfælde skal de også påvise, at de socioøkonomiske fordele ved anvendelse af stoffet er større end risiciene, og at der ikke findes passende alternativer.

Hvis anvendelser af stoffer på godkendelseslisten nemt kan substitueres, er det sandsynligt, at de forbydes. Anvendelser uden passende alternativer kan fortsætte, indtil et alternativt stof findes, så længe disse anvendelser er blevet godkendt.

Eksempler:

  • ECHA modtog ingen ansøgninger fra industrien om godkendelse af anvendelsen af moskusxylen, et meget persistent og meget bioakkumulerende duftstof, eller MDA (4,4'- diaminodiphenylmethan), som er kræftfremkaldende. Derfor vil det fra august 2014 kun være muligt at anvende substitutter for disse stoffer.
  • Mængden af DEHP (bis(2-ethylhexyl)), et phthalat med bred anvendelse i bløde PVC-artikler, som fremstilles eller importeres til Europa, er faldet de seneste år, og industrien har udviklet sikrere alternativer. Brug af phthalater kræver speciel godkendelse.
  • Flammehæmmeren HBCDD (hovedsageligt anvendt i polystyrenbaserede isoleringsmaterialer) er blevet identificeret som et persistent, bioakkumulerende og toksisk stof for flere år siden. Industrien har fundet alternativer til dette stof. Hvis nogle virksomheder ikke er i stand til at anvende disse alternativer, skal de ansøge om godkendelse.

Disse eksempler viser, at substitution allerede er sket eller er på vej.

Biocidholdige produkter

For godkendelse af biocide aktivstoffer findes bestemte udelukkelseskriterier vedrørende f.eks. karcinogenicitet, reproduktionstoksicitet og miljøtoksicitet. Hvis et af disse kriterier er opfyldt, kan stoffet enten ikke godkendes, eller dets anvendelse vil blive begrænset.

Hvis et aktivstof godkendes til brug, selvom det opfylder et eller flere udelukkelseskriterier, vil det blive betragtet som kandidat til substitution. Et stof kan også være kandidat til substitution, hvis det opfylder visse kriterier i biocidforordningen.

Hvor disse kriterier er opfyldt, indleder ECHA en offentlig høring for at finde alternativer til stoffet. Under denne høring kan tredjeparter indsende information om sikrere alternativer, såsom andre biocide aktivstoffer eller ikke-kemiske alternativer.

Endvidere vil biocidholdige produkter, som indeholder et aktivstof, der er kandidat til substitution, undergå en sammenlignende vurdering før godkendelse. Vurderingen sker for at finde ud af, om der findes sikrere alternativer på markedet. Hvis der findes sikrere alternativer, og disse er effektive, kan anvendelsen af det biocidholdige produkt forbydes eller begrænses.