Begrænsning

Begrænsninger bevirker, at fremstilling, markedsføring eller anvendelse af visse stoffer, der er forbundet med en uacceptabel risiko for menneskers sundhed eller miljøet, begrænses eller forbydes. En medlemsstat eller - efter anmodning fra Europa-Kommissionen – ECHA kan foreslå begrænsninger.

Offentlig høring om begrænsningsforslag

Enhver kan fremsætte bemærkninger til et forslag om at begrænse et stof. De sandsynligvis mest interesserede er virksomheder, organisationer, som repræsenterer industrien eller civilsamfundet, enkeltstående borgere og offentlige myndigheder.

Kommentarer fra EU og den øvrige verden hilses velkommen.

Den offentlige høring varer 6 måneder.

Indsend dine kommentarer

Indsend dine kommentarer inden for de første tre måneder af høringsperioden for at være sikker på, at der bliver taget højde for dem, når rapportørerne fra ECHA's Risikovurderingsudvalg (RAC) og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) mødes tre måneder efter offentliggørelsen af forslaget.

Skriv om muligt dine kommentarer på engelsk.

Offentlig høring om SEAC's udkast til udtalelser 

Efter offentliggørelsen af SEAC's udkast til udtalelse organiserer ECHA en anden offentlig høring. Under denne høring kan alle berørte parter kun fremsætte bemærkninger til SEAC's udkast til udtalelse. Andre bemærkninger vil ikke blive taget i betragtning.

Kommentarer fra EU og den øvrige verden hilses velkommen.

Høringen varer i 60 dage, efter at SEAC's udkast til udtalelse er blevet offentliggjort.

Indsend dine kommentarer

Skriv om muligt dine kommentarer på engelsk.

Udvalgenes udtalelser

Risikovurderingsudvalget (RAC) vurderer om den foreslåede begrænsning er hensigtsmæssig til at nedsætte risikoen for menneskers sundhed og miljøet. Inden for ni måneder fra offentliggørelsesdatoen af forslaget skal ECHA's Risikovurderingsudvalg (RAC) vedtage sin udtalelse.

SEAC afvejer fordele og ulemper ved begrænsningerne for samfundet på grundlag af oplysningerne i forslagene og de modtagne bemærkninger. Udvalget analyserer fordelene for miljø og menneskers sundhed, hermed forbundne omkostninger og andre socioøkonomiske konsekvenser af begrænsningen. Udkastet til udtalelse fra SEAC gøres til genstand for en offentlig høring.

ECHA sender de to udtalelser fra de videnskabelige udvalg videre til Europa-Kommissionen. Inden for tre måneder udarbejder Kommissionen et udkast til ændring af listen over begrænsninger (bilag XVII i REACH). Hvis hverken Ministerrådet eller Europa-Parlamentet modsætter sig begrænsningen, vedtages en ny begrænsning eller en ændring af en eksisterende begrænsning.

Confidentiality

As a general rule, ECHA can make available all the comments and information it receives through a consultation. However, you are entitled to submit confidential information which will only be made use of in ECHA and its Committees if you justify the need for your information to be considered confidential. If you choose to submit confidential information, we kindly ask you to also submit a version containing the non-confidential parts.

Data Protection Rules